Door de V.V.D., Gemeentebelangen en Werknemerspartij wordt een amendement op de motie ingediend, luidende als volgt: "de motie van 26 september 1996 aanpassen in die zin dat vanavond in de vergadering van de raad van 31 oktober 199 6 te besluiten tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van het bouwen van een woning ten behoeve van de familie Zagers." De vergadering wordt voor enige minuten geschorst. Het college ontraadt de gemeenteraad om hangende de bodem procedure thans een voorbereidingsbesluit te nemen. Het lid van Akkeren geeft aan voor het amendement te zullen stemmen gelet op hetgeen in deze discussie naar voren is gebracht Voor het amendement stemmen de leden Roks, Meerman, van Eekelen, Adriaansen, Verhoog, van Akkeren, Roosendaal, de Koning, van der Weegen en Hagenaars. Tegen het amendement stemmen de leden Huygens, van den Kieboom, Somers, Mouws en Roosenboom. Het amendement is met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen Vervolgens brengt de voorzitter de aldus geamendeerde motie in stemming. Voor de geamendeerde motie stemmen de leden Roks, Meerman, van Eekelen, Adriaansen, Verhoog, van Akkeren, Roosendaal, de Koning, van der Weegen en Hagenaars. Tegen de geamendeerde motie stemmen de leden Huygens, van den Kieboom, Somers, Mouws en Roosenboom. De geamendeerde motie is met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE HERINRICHTINGSWERKZAAMHEDEN VAN HET SPEELTERREIN FRANCKENBERG (44e wijziging begroting 1996) (Kant 1, tellerstand 298) Het woord wordt gevoerd door de leden de Koning, Meerman, Roks, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: het feit dat het voorstel niet is aangepast aan het in de vorige vergadering door de WD gedane voorstel om een krediet te voteren in plaats van voorbereidingsgelden als uitvoeringsgelden te gebruiken; de opmerking dat men voor renovatie is, maar niet tegen elke prijs; de veel te hoge kosten voor de uitvoering van dit speel terrein en het gemeentelijk aanbestedingsbeleid in het algemeen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 88