punt 14a. toegevoegd wordt: "Het ontbreken van meerdere offertes slaat niet alleen op de asfalteringswerkzaamheden, maar ook op het plaatsen van het hekwerk De overige opmerkingen van Gemeentebelangen worden niet overgenomen, omdat deze geen deel uitmaakten van de discus sie tussen het aan het woord zijnde raadslid en de voorzit ter De notulen worden zonder hoofdelijke stemming aldus gewij zigd vastgesteld. INGEKOMEN STUKKEN (Kant 1, tellerstand 46) Het lid van Eekelen: punt 6, 9, 29, 31, 32, 33 en 35. Het lid van den Kieboom: punt 28 en 37. Het lid de Koning: punt 34. Het lid Roosendaal: punt 34. Het lid Verhoog: punt 28 en 34. Het lid van der Weegen: punt 6, 21, 24, 28, 31 en 37. Voor het overige wordt zonder hoofdelijke stemming besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. MEDEDELINGEN VANUIT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (Kant 1, tellerstand 74) Wethouder Roosenboom deelt mede dat er diverse overleggen hebben plaatsgevonden. Terugkoppeling daarvan zal, zoals gebruikelijk, plaatsvinden via de commissies. MOTIE V.V.D.. WERKNEMERSPARTIJ EN GEMEENTEBELANGEN INZAKE VOORBEREIDINGSBESLUIT FAMILIE ZAGERS (Kant 1, tellerstand 78) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, van Eekelen, van den Kieboom, Meerman, Roks, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: het al dan niet afwachten van de rechterlijke uitspraak in de bodemprocedure; het al dan niet gehoord zijn van de reclamanten; de stelling dat de gemeenteraad in deze vergadering zelf zijn verantwoordelijkheid moet nemen door het vaststellen van een voorbereidingsbesluit de opmerking dat het college zelf de kosten dient te betalen; de vraag of het onderhavige gebied nog wel kan worden aangemerkt als kerngebied van landschappelijke waarde, gelet op de met medewerking van de gemeente gerealiseerde bebouwing

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 87