20 Er komt een onderzoek door justitie en wij moeten dat niet frustreren door zelf allerlei onderzoeken te gaan doen. Het lid Verhoog: Ik sluit me bij de vorige twee sprekers aan. Het lid MeermanHet is natuurlijk wel zo dat we niet alles bij justitie kunnen leggen. Natuurlijk is het zo wanneer de raad of een gedeelte van de raad het niet eens is met be paalde procedures binnen ons systeem, wij daar bestuurlijk over kunnen praten. Wij moeten onze eigen verantwoordelijk heid nemen en daarop handelen. Ik denk gewoon dat het niet wenselijk is om met deze twee punten, die heel gevoelig liggen in het ori├źnterende onderzoek, thans te beginnen. Ik denk dat we dan justitie een klein beetje voor de voet gaan lopen. Stelt de heer van der Weegen bijvoorbeeld voor om het functioneren van Halsteren, bestuurlijk gezien, te koppelen aan het hele college, dan ben ik daar zonder meer voorstan der van. Wat er ook allemaal gedaan is in Halsteren, ik heb nog nooit in de B&W-vergaderingen een minderheidsstandpunt gezien, niet van de voorzitter, noch van de wethouders apart. Ik vind als we praten in de breedste zin zonder te stipuleren op punten, dan vind ik dat het hele college min of meer gefaald heeft. Dat heb ik ook gezegd in het voor jaar, want toen hebben we een motie ingediend om het hele college weg te sturen. Dus ik zal deze motie niet steunen. De voorzitter: Dan wil ik overgaan tot stemming. De motie is voldoende voorgelezen. Degene die voor zegt stemt voor de motie om het instellen van een commissie van onderzoek. Degene die tegen zegt is het daar niet mee eens en stemt dus tegen. Voor de motie stemmen de leden: van Eekelen, van der Weegen, Roks, de Koning, Roosendaal en Hagenaars. Tegen de motie stemmen de leden: Adriaansen, Huijgens, van den Kieboom, Verhoog, van Akkeren, Meerman, Somers, Mouws en Roosenboom. De voorzitter: De motie nummer 2 is verworpen met 6 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Niets meer aan de orde zijnde en geen der leden meer het woord verlangende, sluit de voorzitter om 21.25 uur de vergadering Aldus vastgesteld in de openbare veraadering van de raad voornoemd d.d.: 2 8 NOV. 1996 de secretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 85