19 Dit is mogelijk en ik breng deze motie ter discussie. De indiener mag eventueel nog een toelichting geven als hij daar op dit moment prijs op stelt. Anders dan ga ik de frac ties langs. Het lid van der Weeqen: Ik heb denk ik in eerste en tweede termijn gezegd dat wij als raadsleden, als onderdeel van dit bestuurscollege, ons in elk geval ook aangesproken voelen in de publicaties die plaatsgevonden hebben. Wij hebben twee aspecten eruit gepakt waarbij ook de gemeen teraad betrokken is. Nogmaals, je kunt het hele krantenarti kel uitspitten en dan kun je misschien nog wel drie a vier aspecten benoemen waarbij je als gemeenteraad betrokken bent. Ik vind dat deze twee het meest sprekend zijn voor de publicaties die er liggen. Als gemeenteraad geef je vaak de uitvoering van zaken, zo u net zelf ook al aangaf, in handen van het college. Dat geldt ook voor deze twee aspecten. U bent bevoegd om een aantal zaken in dit kader te doen. Dat wil niet zeggen dat je als gemeenteraad er geen verantwoor delijkheid meer voor draagt. Dat is toch altijd in opdracht van de gemeenteraad. In dat kader vindt ik dat deze twee zaken in elk geval bekeken zouden moeten worden. Ik denk ook, gezien de registraties die bij de gemeente voorhanden zijn, dat dit op korte termijn ook kan. Ik hoop dat de gemeenteraad zelf ook in wil zien dat ze met z'n vijftienen aangesproken worden en dat we dat alleen maar, denk ik, kunnen wegnemen door zelf een paar aspecten te onderzoeken en daarvan hopelijk te concluderen dat daar niets mis mee is. Ik ga aanstaande donderdag nader in op het laatste wat u gezegd hebt. Over de voorlichting en ter inzage liggende stukken, want ik ben het daar persé mee oneens. De vorige raadsvergadering hebben we hier een stuk van het Rewin gehad waar ik acht of tien vragen over gesteld heb. Waar geen enkel antwoord op gegeven kan worden. Ik heb voorgesteld, luistert u het bandje maar af, om het stuk terug te nemen. Er is nog iemand geweest die voorge steld heeft een stuk terug te nemen. Toch vindt het college dat er dan maar gestemd moet worden. Toevallig werd het in dit kader 7-7. We hebben inmiddels en stuk toelichting gehad in de commissie Financiën. Ik geef daar maar mee aan hoe dit college functioneert met deze gemeenteraad. U hebt net een paar algemene woorden gebruikt, ik ben het daar persé mee oneens. U praat vanuit een vrij abstract niveau de gemeente raad toe. Maar u moet het eens concreet maken en dan wil ik daarover met u best discussiëren, maar niet in een vergade ring waar wij alleen maar de ballen mogen ontvangen die van de andere kant van de tafel gegooid worden. Daar passen wij voor. Het lid van den Kieboom: Het is eigenlijk meer in de zin van een stemverklaring. De groepering Leefbaarheid vindt niet dat ze in moet gaan of maatregelen moeten nemen naar aanlei ding van openbare publicaties. Derhalve kunnen wij als groe pering Leefbaarheid niet voor deze motie stemmen. Het lid van Akkeren-Brand: Ook graag een stemverklaring. Uit hetgeen wat ik reeds gezegd heb zal het duidelijk zijn dat het C.D.A. deze motie niet zal steunen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 84