Ook in de voor-lichting wordt steeds gezegd, mocht er één van de stukken niet ter inzage liggen, meldt dat aan de secretaris en dan wordt onmiddellijk het betreffende stuk ter inzage gelegd. Ten aanzien van de positie van de voorzitter. Die heeft volgens de Gemeentewet de orde van de vergadering in de gaten te houden en of er dezerzijds van de tafel geen on waarheden verteld worden. Het is niet de taak van de voor zitter om te kijken of iemand volledig genoeg in de behande ling van zijn portefeuille is. Daarvoor is de portefeuillehouder verantwoordelijk en daar voor zijn ook de portefeuilles verdeeld door het college. Ik wil, heel duidelijk deze positie aannemen om misverstanden in die richting te voorkomen. Ik kan een les geven over het functioneren van het college en van de raad. Dat is op dit moment niet zozeer aan de orde. Ik vraag, misschien is het pro forma, aan de heer Roosenboom of hij nog iets tegen de raad te zeggen heeft. Meneer Roosenboom zegt dat hij daar niets over te zeggen heeft. Dan wil ik overgaan tot de bespreking van de moties. Daar kunt u ook uw zegje over doen in twee termijnen. Ik heb een vraag aan de indiener van motie 1. Een punt van orde. Motie 1 is de motie van de Werknemerspartij die eerst is ingediend, waarin staat: "de raad van Halsteren verzoekt, wethouder Roosenboom tijdelijk te schorsen". Ik zou u willen vragen op welk artikel uit de Gemeentewet hebt u dit geba seerd? Het lid RoksU vraagt dat aan de Werknemerspartij, niet dat ik voor de Werknemerspartij antwoordt, maar ik heb de motie namelijk geschreven. Dat is niet gebaseerd op een artikel, maar dat is gebaseerd op uitlatingen uwerzijds. U zegt altijd, de raad is het allerhoogste orgaan binnen de gemeen te en de raad kan een wethouder terughalen omdat de raad een wethouder heeft benoemd. Daar heb ik het op gebaseerd. De voorzitter: De Gemeentewet, en daar is ook de raad aan gebonden, kan een wethouder niet schorsen. U kunt wel een wethouder ontslaan. Met andere woorden een motie van wantrouwen aannemen en de vergadering erop het ontslag van de wethoudervaststellen. Het is niet zo dat wij de wethouder voor een tijdje kunnen schorsen. Dat is niet mogelijk. Dus als wij dit aan zouden nemen dan kunnen we dit niet tot uitvoering brengen. Het lid RoksDan is het heel duidelijk. Dat betekent dat de raad als hoogste orgaan niet zou kunnen doen wat ze eventu eel zou willen. Uiteraard gebonden aan de Gemeentewet. Dan is het heel simpel dan trek ik bij deze de motie terug. De voorzitter: Dan zit ik aan motie 2. Ik lees hem voor de goede orde voor: "De raad van Halsteren in vergadering bijeen op 29 oktober. Kennis genomen hebbende van de openba re publicatie, waarbij het functioneren van de raad mede aan de orde wordt gesteld, benoemt een commissie voor nader onderzoek. Hierbij moeten vooral de aspecten, termijnverle ning bouwvergunningen en uitvoering van het aanbestedingsbe leid aan de orde worden gesteld. De commissie zal vóór 15 november aanstaande aan de raad rapporteren."

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 83