17 Dat wij straks als gemeenteraad, als bestuursinstituutin elk geval de spiegel in kunnen kijken en kunnen zeggen, wij hebben die aspecten die ons aangaan onderzocht en wij zijn overtuigd dat die goed uitgevoerd zijn. Dat komt alleen maar ten positieve van wethouder Roosenboom. Daar gaat het denk ik in dit geval om. In eerste instantie als gemeenteraad, als instituut, bestuurscollege, richting spiegel te kunnen kijken en alle burgers van Halsteren ook recht aan te kunnen kijken. Het lid van Akkeren-Brand: Ik wil graag schorsing vragen. De voorzitter: Ik schors de vergadering voor een kwartier. vt/a^Acfciftboor de V.V.D., Gemeentebelangen^en Werknemerspartij worden J,) twee moties ingediend: Motie 1: "De raad van Halsteren verzoekt wethouder Roo senboom tijdelijk te schorsen." Motie 2: "De raad van Halsteren in vergadering bijeen op 29 oktober 1996, kennis genomen hebbende van openbare publicaties waarbij het functioneren van de raad mede aan de orde wordt gesteld, benoemt een commissie van nader onderzoek. Hierbij moeten vooral de aspecten: - termijnverlening van bouwvergunningen; - uitvoering van het aanbestedingsbeleid aan de orde worden gesteld. De commissie zal vóór 15 november 1996 aan de raad rapporteren." SCHORSING De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Zijdelings is een vraag gesteld over het functioneren van het bestuur en met name de raad en het college. Ik zou het toch even in de herinnering willen roepen dat de raad het hoogste bestuursorgaan is en dat het college alle voorstel len voorbereidt en ook uitvoert. En ik daag iedereen uit die op dat punt vindt dat er wat schort aan de zaak. Alleen niet meer in deze vergadering omdat wij het nu hebben over de krantenartikelen die verschenen zijn en niet over het functioneren van het bestuur. Dat moeten we doen bij de jaarrekening waar het college rekening en verantwoording aflegt van het beleid van het afgelopen jaar. Toen ik naar hier kwam bleek al dat men elkaar niet zo goed verstond. Het college, de raad of liever gezegd de raadsfracties onder ling. Ik heb toen voorgesteld in een besloten vergadering ieder jaar even met elkaar in alle openheid te praten. Zonder dat er iemand van de pers bij is. Praten over het functioneren. Wat verwacht u van het college, van de voor zitter, van elkaar. En kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Hoe kunnen we elkaar beter verstaan. Ik moet zeggen, helaas, ofwel de vergadering liep niet zo zoals het moest lopen ofwel dat er maar een gedeelte kwam opdagen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 82