15 Het lid de Koninq-v.d. Casteel: Dit is bestuurbaarheid Halsteren. Dit is geen aantijging. Het lid van der Weeaen: Meneer van den Kieboom daar bent u veel beter in. Het lid de Koninq-v.d. Casteel: Ik ben zo vrij geweest om naar Den Bosch te bellen voor inlichtingen, want als ik het hier niet krijg dan moet ik het ergens anders halen. De voorzitter: Gaat het over dezelfde krantenberichten? Het lid de Koninq-v.d. Casteel: Nee, we hebben het over bestuurbaarheid Halsteren, daar hoort dit duidelijk ook bij De voorzitter: Ik heb zonet de breedte van de discussie proberen aan te geven naar aanleiding van een interruptie van de heer van Eekelen. Ik heb dezelfde titel "bestuurbaar heid Halsteren" gebruikt die de heer Roks gebezigd heeft tijdens de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken. Aan die discussie heeft u ook deelgenomen. Ik zou u voor de duide lijkheid willen vragen om u daar ook aan te houden. Het lid de Koninq-v.d. Casteel: Er staat dus in de uitnodi ging bestuurbaarheid Halsteren. Het onderwerp is u bekend en het is uitvoerig besproken in Algemeen Bestuurlijke Zaken. Daarover heb ik thans vragen. De voorzitter: Nogmaals gezegd, het is opgevoerd als "be stuurbaarheid Halsteren" en voor alle duidelijkheid heb ik dezelfde titel gebruikt met dezelfde inhoud zoals u dat ook hebt kunnen lezen in het verslag van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken. Het lid van der WeeaenWaarom mogen anderen in eerste ter mijn wel alle modder over de tafel gooien? Het lid de Koninq-v.d. Casteel; Alles hebben we gehoord. Hoe de oppositie werkt, hoe de coalitie werkt, dat mag allemaal wel. Ik stel hier gewoon een zaak aan de orde van een raads lid die niet woonachtig is in Halsteren, maar toch raadslid blijft. Hoe strookt dat met de Kieswet? Anders moet u arti kel XI en X5 er maar eens op naslaan, daar staat uitdrukke lijk in hoe een raadslid in zo'n situatie moet handelen. De voorzitter: In tweede termijn zal ik u daar een voldoende antwoord op geven. Het lid de Koninq-v.d. Casteel; Daar wil ik heel graag voor de zuiverheid, waar u het altijd over heeft, een antwoord op hebben. Het lid van der Weeaen: Ik ben daarstraks begonnen met te zeggen, ook deze avond is een slechte zaak voor Halsteren. Ik blijf daarbij. Ik corrigeer nogmaals wat ik in eerste instantie zei. Toen zei ik namelijk, natuurlijk ligt dat op nieuw aan de oppositie. Ik zeg u nu gewoon, het ligt na tuurlijk niet aan de oppositie. Het is een wezenlijk andere zaak. Opnieuw dus een slechte zaak voor Halsteren. Ik wil daar toch wel een stukje historie van schetsen. Anderen doen dat ook. Wij zijn de eerste vergadering toen deze raad bij elkaar kwam, begonnen om vraagtekens te plaat sen bij een aantal zaken die de bestuurbaarheid van Halste ren betroffen. Drie wethouders, waarom nodig?, ten laste van de gemeenschap. Het tweede punt wat wij vroegen was de por tefeuilleverdeling. Die was er nog niet.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 80