14 Diezelfde mensen zeggen, het gemeentekantoor hier, zal op zijn heipalen trillen als wethouder Roosenboom vanavond ver trekt. Dat geeft aan dat wij te maken hebben met een vorm van corruptie. Maar ook een vorm van machtsmisbruik. Natuur lijk loopt er een onderzoek, maar waar het hier om gaat is, ik herhaal het toch nog maar een keer, de bestuurbaarheid van Halsteren. Natuurlijk zullen er een hoop goede dingen gedaan zijn. Daar zijn wij het best mee eens. Maar er zijn ook een hoop dingen die zijn blijven liggen. Daar gaat het hier niet om. Collega Roks heeft het ook al gezegd, het gaat hierom dat we te maken hebben met de portefeuillehouder die verdacht wordt, en nogmaals niet meer dan dat, van allerlei praktijken die niet door de bestuurlijke beugel kunnen in onze ogen. Vandaar dat wij onderschrijven wat collega Roks zegt. Als wethouder Roosenboom niet zelf het initiatief neemt en de eer aan zichzelf houdt, en u als college zelf, wat ik net gevraagd heb, geen initiatief neemt om te komen tot een andere portefeuilleverdeling, dan zal er niets anders voor de Werknemerspartij overblijven dan de motie van de V.V.D. te ondersteunen. Daarnaast ondersteunt de Werkne merspartij van harte het initiatief van Gemeentebelangen om een eigen gemeentelijk onderzoek in te stellen naar bepaalde praktijken die wij misschien dadelijk af kunnen spreken en bakenen Maar ik wacht het graag even af. Ik ondersteun in elk geval beide voorstellen van harte. Het lid de Koning-van de Casteel: Ik wilde toch graag in tweede termijn even wat vertellen. Er is al heel veel ge praat over bestuurbaarheid in Halsteren en daar kun je van alles aan toevoegen. Het is niet alleen de positie van de wethouder maar er is hier schijnbaar nog meer mis. De heer van den Kieboom vraagt, wat is er mis. Blijkbaar is er genoeg mis want daarom zitten wij hier. We hebben het over bestuurbaar Halsteren. We hebben in de commissie Algemene Zaken over allerlei facetten gesproken. Toch is er nog meer en het is geen lastercampagne. Dat bij voorbaat, maar ik wil toch de positie van een bepaald raadslid hier toch ook naar voren brengen. We hebben het besproken en we hebben daar een antwoord op gekregen van de voorzitter maar niet overtuigend ons inziens. We hebben tot tweemaal toe inlichtingen ge vraagd. Tot tweemaal toe heeft het betreffende raadslid gezwegen en alleen maar gezegd dat het een priv├ękwestie is. Maar dat is het niet als je een raadslid bent. Je hebt een openbare functie. Ik ben gaan informeren bij de gemeente Halsteren. Ik heb gevraagd naar het adres of het telefoon nummer van het raadslid en het verbaast me ontzettend dat ik dan te horen kreeg van, de een weet het niet en de ander mag het niet zeggen. Dan denk ik waarom mag ik geen informatie hebben waar een raadslid woont. Ik wil daar gewoon antwoord op krijgen. Ik vind dat gewoon te gek. Ik ben zo vrij ge weest. Het lid van den Kieboom: Dit heeft niets met de bestuurbaar heid van Halsteren te maken. Dit is een persoonlijke aantij ging. Daar gaan wij niet op in.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 79