Dat vertrouwen zouden wij de gemeenschap Halsteren moeten bieden. De gemeenschap Halsteren verdient dat. Er is nog veel werk aan de winkel. Wij willen dat dit colle ge dat karwei afmaakt en voor de tweede keer, laat ons overgaan tot de orde van de dag. Het lid VerhoogEr wordt een ori├źnterend onderzoek inge steld. Dat gebeurt en ik denk dat dat voor ons als raad gewoon genoeg moet zijn. Je bent pas schuldig als je inder daad veroordeeld bent. Verder heb ik in eerste termijn precies gezegd wat ik wilde zeggen en daar blijf ik bij. Het lid van Akkeren-Brand: In de eerste termijn heb ik de politieke situatie weergegeven waarin de bestuurbaarheid van Halsteren op dit moment gezien moet worden. Na alles wat er gezegd is blijf ik erbij dat dit de juiste weergave is van de feiten. Dat is van wezenlijk belang voor de politieke si tuatie waar we nu in zitten. Ik heb u verteld hoe de sfeer is en in die sfeer van verdachtmakingen en persoonlijke aan vallen moeten wij raadsleden, wethouders en u als burge meester ons werk doen. Dat is niet gemakkelijk. U hebt als voorzitter van de raad herhaalde keren geprobeerd om door middel van speciale bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken hierin verandering te brengen. Maar dat heeft niet mogen ba ten. Om er voor te zorgen dat de zaak niet uit de hand zal lopen, bent u zich strikt gaan houden aan het reglement van orde. U hebt er het nodige aan gedaan. Maar een minderheid van deze raad probeert regelmatig de sfeer in deze raadszaal te verzieken en wenst meerderheidsbesluiten niet te aanvaar den. Wat verder de beschuldigingen aan het adres van de heer Roo senboom betreft, ik heb er geen behoefte aan om daar verder nog inhoudelijk op in te gaan. We praten immers naar aanlei ding van krantenberichten. Waarvan je je moet afvragen wat er echt van waar is. Nogmaals, dat moet eerst grondig uitge zocht worden. Met de verkiezingen in zicht is de mogelijk heid van een lastercampagne waarbij een aantal raadsleden zijn betrokken, niet uitgesloten. Het C.D.A. hoopt dat er snel een onafhankelijk onderzoek komt, want de zaak waar het uiteindelijk om gaat komt in het geding. Het moet ook eens gezegd worden dat er de laatste tijd heel hard gewerkt is in de gemeente Halsteren. Er is veel goeds tot stand gekomen. Bepaalde partijen schetsen alleen maar een negatief beeld en dat is zeer schadelijk voor het aanzien van Halsteren. We zitten nu vier weken voor de verkiezingen en negen weken voor het opheffen van de gemeente Halsteren. Er is nog veel werk te doen voor de herindeling. Laten we daar positief aan gaan werken. Het lid RoksIk wil me, voordat ik me toch beperk tot het agendapunt, ik heb in eerste termijn al gezegd, ik zou bij zonder graag de discussie over willen doen. Daar zitten we niet voor bij elkaar, maar ik ben het wel met de heer van den Kieboom eens. Ook de V.V.D. vindt dat dit college tot het einde van de rit gewoon moet blijven zitten. Heel sim pel, van de V.V.D. mag het college gewoon zijn werk afmaken. Dat voor alle duidelijkheid. Dan toch even terug naar de bestuurbaarheid.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 77