11 Ik heb juist voor de duidelijkheid dezelfde titel gebruikt en vervolgens kunt u in het verslag van de commissie Alge meen Bestuurlijke Zaken lezen waarover het ging. En niet die breedte die men thans er aan probeert te geven. Het lid MeermanZo heb ik het ook begrepen. Natuurlijk wil ik daarover praten. Ik ben het absoluut eens met van Eeke- len, Roks en met van der Weegen, maar ik ben van mening dat ik iets aangereikt heb gekregen en dat ik dat verwoord heb in eerste termijn, dat dat aan de orde is. Dan zie ik op dit moment geen enkel argument om daar vanaf te wijken. Dan moeten we eerst een besluit nemen als gemeenteraad om de agenda te veranderen of om een agendapunt toe te voegen. Dat vind ik ook prima. Het lid van den Kieboom: Allereerst wat betreft de aantij gingen van de heer van der Weegen. De heer van der Weegen brengt op een gegeven moment naar voren de brief die aan mij persoonlijk is gestuurd door hem. Dat heeft uiteindelijk niets met dit agendapunt te maken. Dit heeft niets met de bestuurbaarheid van Halsteren te maken op dit moment. Daar maak ik verder geen woorden meer over vuil. Op de tweede plaats is het natuurlijk heel gemakkelijk... Het lid van der Weeaen: In de eerste termijn is de heer van den Kieboom begonnen. Het lid van den Kieboom: Op de tweede plaats is het natuur lijk heel gemakkelijk om wanneer men weet dat er van de coa litie een aantal personen op vakantie zijn, dan een vergade ring te verzoeken en nu een aantijging te maken tegen diege nen die met vakantie waren. Waar ik persoonlijk ook bij be trokken ben, omdat wij niet aanwezig waren op deze vergade ring. Wij moesten er maar zijn.Zo werkt het natuurlijk niet. En als ze dan zo hypocriet zijn om te denken dat minstens één persoon van de coalitie aanwezig zou zijn, dat dan de vergadering toch doorgang had kunnen vinden. Dat begrijp ik niet. Wij gaan verder met de tweede termijn. Het is een hele kunst om bijna twee pagina's in een krant vol te schrijven met eigenlijk helemaal niets. Dat is dus gebeurd de afgelo pen tijd. Terwijl buiten de herfststorm woei met de neiging om ook hier binnen te komen, moge het voor u duidelijk zijn. Voor ons staan de belangen voor de gemeenschap Halsteren voorop. Na alles wat ik in eerste termijn heb gehoord is er niets veranderd. We hebben helaas als gemeente Halsteren nog slechts negen weken te gaan. Het zou deze gemeenteraad sie ren dat ze voor 16 november aanstaande, dan is er toch een gezellige feestavond, nietwaar, een eenheid zou vormen. Laat de pikorde bepaald worden tijdens de verkiezingen op 27 no vember aanstaande. Dit gemeentebestuur heeft de laatste ja ren veel goed gepresteerd in Halsteren. We hebben een prima voorzieningenniveau. Een goed subsidiestelsel, lage belas tingtarieven. We hadden een prachtige gemeente. We hebben een prachtige gemeenschap. En voor die gemeenschap dienen wij toch naar eer en geweten te werken? Het is al triest genoeg dat de gemeente Halsteren wordt opgeheven. Het zou de gemeenteraad sieren dat zij alle emoties en frustraties opzij zoud zetten en de gemeenschap een dienst bewijst door het herindelingsproces zo goed mogelijk te begeleiden.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 76