De voorzitter: Ik ga proberen in tweede termijn even te ho ren wat het antwoord is op de inbreng van diverse andere fracties en wellicht zou ik in tweede termijn nog iets kunnen zeggen. Ik wil graag de meningen horen in tweede termijn. Het lid MeermanDe discussie een beetje aangehoord hebben de, ga ik zo langzamerhand het gevoel krijgen dat we toch een andere richting uitgaan. Uiteraard is het waar als de heer van der Weegen die aspecten aanhaalt die ons inderdaad aangaan. Ik voel daar best wel wat bij als hij dat zo zegt, maar dan zullen we toch het agendapunt moeten veranderen. Ik heb begrepen dat wij hier vanavond bijeengekomen zijn naar aanleiding van de beschuldigingen via de media naar de wethouder Grondgebiedzaken toe. Natuurlijk wil ik best discussiëren in de breedste zin over de bestuurbaarheid van Halsteren, maar dan denk ik dat dat in eerste plaats is voor de fractievoorzitters en Algemeen Bestuurlijke Zaken, samen met de voorzitter. Ik weet nu niet precies waar iedereen naar toe wil. Ik wil wel een paar din gen in herinnering brengen. Iedereen weet dat ik geen vriend van Roosenboom ben. Ik ben de eerste geweest die een motie van wantrouwen heb ingediend vorig jaar in het kader van de erupties die de heer Roosenboom pleegde naar de ambtenaren toe. Dat is genoegzaam bekend. Ik ben ook de eerste die in de steigers is gegaan om de ambtenaren te verdedigen als werknemers van de gemeente, omdat ambtenaren zich niet kun nen verdedigen. Toen heb ik ook niet zo erg veel steun gehad van de raad, van niemand praktisch, alleen buiten in de wan delgangen maar dat viel nogal tegen. In tweede instantie heb ik de tweede motie van wantrouwen tegen wethouder Roosenboom ingediend in het kader van de commissie algemene wet be stuursrecht Omdat ik als voorzitter daarvan vond dat er een aantal zaken waren die niet door de beugel konden. Dat is genoegzaam be kend, is genotuleerd, staat op de bandjes. Als er soms bij mensen die hier aanwezig zijn het gevoel zou bekruipen dat ik de heer Roosenboom zou verdedigen deze avond, is dat a priori niet aan de orde. Aan de orde is voor mij de rechtsgang. Ik ben van mening dat deze zaak in een oriënterend onderzoek zit wat absoluut heel vrijblijvend is, in wezen is dat geen onderzoek. Het is af tasten van bepaalde gegevens die toegespeeld zijn aan justi tie via bepaalde kanalen. Dat is een platform waarop ik op dit moment praktisch niet kan discussiëren. Maar gaan we wel discussiëren over het besturen van Halsteren, dan kan ik ook wel mijn partijtje meeblazen. Dan heb ik wel het een en an der te vertellen. Het lid van Eekelen: Bij interruptie, de agenda geeft heel duidelijk aan punt 2, de bestuurbaarheid van Halsteren. En niet alleen de discussie over wethouder Roosenboom. De voorzitter: Even ter verduidelijking voor de heer van Eekelen. Bestuurbaarheid Halsteren is overgenomen als de titel van het agendapunt dat in de commissie Algemeen Be stuurlijke Zaken door de heer Roks naar voren is geschoven.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 75