Maar dat staat nu niet op de agenda. Ik vind het jammer dat ik dat niet uit de doeken kan doen, maar ik hou me toch maar bij de bestuurbaarheid. Ik ben al bijzonder blij dat de heer Roosenboom te kennen heeft gegeven dat hij mee wil werken aan het onderzoek en dat het er hem alles aan gelegen is om de zaak zo goed mogelijk uitgezocht te krijgen. Het is in ieder geval al iets. Ik had liever gezien dat dat direct na de krantenartikelen was gebeurd. Maar dat is zijn eigen verantwoordelijkheid. Waar wij hier mee zitten is een be schuldiging van corruptie. Ik doe geen enkele uitspraak over de waarheid, over de mogelijke waarheid van de beschuldiging. Dat is niet aan mij. Daar zal de officier van justitie wel over beslissen. Ik doe daar geen enkele uitspraak over. Alleen de V.V.D. vindt dat hangende het onderzoek de wethouder de eer aan zichzelf zou moeten houden zolang de beschuldiging niet weerlegd is, zolang niet is bewezen dat hij onschuldig is en in die tijd de gemeente Halsteren naar buiten toe vertegen woordigt, dan zou hij zich terug moeten trekken. Zolang niet het tegendeel is bewezen zal een ander altijd zeggen dat er gesproken is met een wethouder die beschuldigd is van cor ruptie. En als we zeggen iemand is onschuldig tot zijn schuld is bewezen, dan praten we over rechtsvervolging. De V.V.D. vindt dat hier een politiek oordeel geveld zou moeten worden. Er zijn om minder politieke figuren de laan uit ge stuurd of geschorst. En de beschuldiging op zich is voor de V.V.D. hard genoeg, ernstig genoeg en wij willen echt geen enkele motie indienen, want wij willen de wethouder niet ontslaan. Maar hangende het onderzoek voor de zuiverheid zouden wij graag zien dat de wethouder zich terugtrok en als de wethouder dat niet vrijwillig doet, wat ik overigens niet verwacht, dan hoop ik dat de raad zo flink is om daar gewoon een uitspraak over te doen. Dan nemen we een democratische beslissing en dan is het een kwestie van stemmen. Maar daar kom ik graag in tweede termijn op terug. Het lid van Eekelen: Toch even kort ingaand op hetgeen daar net gezegd is door de fractie Leefbaarheid, als zou er he lemaal niets mis zijn met het bestuur van Halsteren. Ik kan u verzekeren dat er de afgelopen tweeëneenhalf jaar goed wat mis is geweest in bestuurlijk Halsteren. U kunt dan wel zeg gen, en dat zegt ook mevrouw van Akkeren, we kunnen niet afgaan op een krantenartikel. Ik heb moeten constateren en de Werknemerspartij moet constateren dat de afgelopen twee- eneenhalf jaar voortdurend de kranten hebben volgestaan door het misfunctioneren van het college van burgemeester en wet houders van Halsteren. Ik accepteer ook geen enkele aantij ging als zou de oppositie daar een negatieve rol in spelen. Wat wij als Werknemerspartij steeds gedaan hebben is, het bestuur van Halsteren trachten gezicht te geven. Daarnaast is ook nog door mevrouw Verhoog gezegd dat de oppositie weggebleven zou zijn bij vergaderingen. Ik kan mij niet herinneren dat de Werknemerspartij een vergadering niet bezocht heeft. Waar het hier om gaat is een ernstige be schuldiging richting wethouder Roosenboom.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 71