Met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen wordt besloten het initiatiefvoorstel direct in behandeling te nemen, zodat behandeling plaatsvindt nadat alle op de agenda voorkomende zaken zijn behandeld. VOORSTEL INZAKE HET INITIATIEFVOORSTEL FRACTIES GEMEENTEBE LANGEN EN WERKNEMERSPARTIJ OM OP KORTE TERMIJN TE KOMEN TOT AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED (Kant 5, tellerstand 101) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, van der Weegen en wethouder Roosenboom. Men heeft geen probleem met het voorstel toch wenst wel een termijn opgenomen te zien waarbinnen het college met een advies richting de raad komt. Wethouder Roosenboom doet geen toezegging omtrent de ter mijn, maar geeft aan zo snel mogelijk met een advies te zullen komen. Voor het voorstel stemmen de leden Verhoog, Huygens, van den Kieboom, Adriaansen, van Akkeren, Somers, Mouws en Roosen boom. Tegen het voorstel stemmen de leden Meerman, Roks, Hage naars, van der Weegen, de Koning, van Eekelen en Roosendaal. Het voorstel is met 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen aange nomen VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN UITVOERING WERKPLAN SPEELVOORZIENINGEN (4e wijziging begroting 1996) (Kant 5, tellerstand 140) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, van Eekelen, Meerman, Roks, Verhoog, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: de hoge kosten van het onderzoek; het feit dat weer een (duur) extern bureau moet worden ingeschakeld; de aanwezige deskundigheid elders (bewoners, landelijke instellingen) de wens om in overleg met een aannemer (bijv. de firma ABOS) een plan te maken; de snelheid van de gevoerde procedure; de wens van het college om een goed plan te ontwikkelen voor alle speelplaatsen ook voor na 1 januari 1997. Het college stelt voor om het krediet te scheiden in een deel voor voorbereiding (50%) en een deel voorlichting/toe- zichthouden (50%) en slechts voor de voorbereiding een kre diet te voteren. Voor het voorstel stemmen de leden Huygens, van den Kieboom, Adriaansen, Somers, Mouws en Roosenboom.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 6