Daar heb ik geen zin in en dat doe ik ook niet. Dat is al bij voorbaat naar voren gebracht, luid en duidelijk. Nog maals, zijn er zwaarwegende argumenten die vanavond aange dragen kunnen worden, u zou er een van kunnen zijn die die zaken aandragen, dan ligt dat duidelijk anders. Maar zolang het ligt in de sfeer van horen, zien en lezen en geen con crete onderbouwing, dan denk ik dat we nog een heel stuk kunnen gaan bekijken van Feijenoord, waar ik al veertig jaar supporter van ben. Het lid van den Kieboom: Namens de Groepering Leefbaarheid het volgende. De vraag is, wat is er mis met bestuurlijk Halsteren. Ons inziens weinig. En als er al iets mis is, dan is het net zo mis als het altijd al geweest is. Het is treurig en triest om te moeten constateren dat zich onder ons raadsleden bevinden die zich schamen lid van deze raad te zijn. Treurig en triest is het te moeten constateren dat diezelfde raadsleden meewerken aan de negatieve publiciteit van de gemeente Halsteren. Treurig en triest is het om te moeten constateren dat het juist de oppositie is, die de negatieve publiciteit over Halsteren bevordert. Daarbij geholpen door het soms controversiële optreden van een van de wethouders. Daar bewijst de opposi tie de gemeenschap Halsteren geen dienst mee. Dat is slecht. En ook dat betreuren wij Al met al is er de laatste jaren veel goeds gepresteerd in Halsteren. Bestuurlijk is het allemaal zo slecht nog niet, zoals het allemaal wordt voor gesteld. Derhalve vinden wij het een slechte zaak dat in ons democratisch bestel in een raadsvergadering gediscussieerd met worden over een discutabel krantenartikel. In een demo cratisch bestel is het een slechte zaak om mensen te veroor delen, indien niet bewezen is dat men schuldig is en de rechter ter zake geen uitspraak heeft gedaan. In onze demo cratische samenleving met een monistisch systeem voor de gemeentebesturen, vier weken voor de gemeenteraadsverkiezin gen, negen weken voor het opheffen van de gemeente Halsteren in verband met de gemeentelijke herindeling, achten wij het een slechte zaak dat Halsteren zo negatief in de publiciteit komt. Nogmaals wij betreuren dat ten zeerste. Wij willen dit proces van negatieve publiciteit niet nog meer versterken. Laten we een fatsoenlijke verkiezingsstrijd voeren. Het is zeer onverstandig en zelfs zeer ongewenst dat een oriënte rend onderzoek, dat door de officier van justitie wordt ingesteld, door nog meer publiciteit wordt vertroebeld en gefrustreerd. In ons democratisch bestel moet de recherche in de gelegenheid worden gesteld objectief en zakelijk onderzoek te verrichten. Daarin niet gehinderd door welk bijverschijnsel dan ook. Bestuurlijk Halsteren moet overgaan tot de orde van de dag. Het lid Verhoog: Ik ben blij met de verklaring van de heer Roosenboom. Ik ben alleen maar naar deze vergadering gekomen omdat het fatsoenshalve niet anders kan. Ik ben er persoon lijk van overtuigd dat met de bestuurlijkheid van Halsteren niets mis is. Er is nog nooit zoveel gebeurd op bestuurlijk gebied als de afgelopen tijd. Achterstallig onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 68