Ik voel mij in mijn eer en goede naam aangetast. Ik verklaar vervolgens aan het door de rijksrecherche in te stellen oriënterend onderzoek naar de juistheid van de beschuldigin gen, volledige medewerking te verlenen tot het tegendeel is bewezen. Ik zal hangende het oriënterend onderzoek geen en kel commentaar geven over de berichten in de krant, om het onderzoek niet te frustreren, en ik ga over tot de orde van de dag. BESTUURBAARHEID HALSTEREN. Het lid MeermanMet enige verbazing heb ik kennis genomen, in eerste instantie, want zoals u weet was ik weg, voor het bijeenroepen van de raad. Ik ben heel gauw klaar met mijn verhaal. Ik heb alleen een paar vragen aan u. U als voorzitter van deze raad zal me ongetwijfeld antwoord kunnen geven. Op dit moment is er een onderzoek gaande van uit justitie naar de wethouder, ja of nee? Kunt u mij gelijk antwoorden? De voorzitter: Dit weekend is gestart met het oriënterend onderzoek. Het lid MeermanDat was mijn tweede vraag. Is er al een oriënterend onderzoek aan de gang. De voorzitter: Ja Het lid MeermanDan mijn derde vraag. U hebt zelf niet ingegrepen. Ik begrijp daaruit dat de importantie om dat te doen niet aanwezig is. De voorzitter: Het is u wellicht bekend dat de leden van de raad aan het begin van de periode van vier jaar de wethou ders kiezen. Ik mag u er op attent maken dat wethouder Roo senboom met de grootst mogelijke meerderheid van stemmen is gekozen. Het college wordt gevormd door een benoemde burge meester en drie gekozen wethouders. De wethouders worden aan de burgemeester toegevoegd. De burgemeester heeft geen en kele invloed. Er is geen enkele coöptatie en derhalve is het ook aan uw raad te zeggen wat u gezamenlijk wilt doen ten opzichte van het college en vooral met dat deel wat gekozen is. Dus is het niet aan mij om welke ingreep dan ook te doen. Het lid MeermanIk denk toch dat u mij een klein beetje verkeerd begrepen hebt. Ik denk dat als er enige importantie aanwezig is, dus heel ernstig, heel zwaarwegend dat u ongetwijfeld toch wel be paalde bevoegdheden tot uw beschikking heeft om in te grij pen. Ik begrijp hieruit dat dit niet aan de orde is, dat dat ook niet gebeurd is. De Partij van de Arbeid is van mening dat wij in een democratisch land leven en ons hoogste ge voel, de democratie, staande houden. Wij zijn voorlopig van mening, of er moeten zulke argumenten naar voren komen in deze vergadering, dat wanneer iemand nog niet veroordeeld is, c.q. dat het grote onderzoek, naar aanleiding van een vooronderzoek, nog niet aan de gang is, dan zie ik op dit moment zeker geen reden om de beschuldigingen aan de wethou der op dit moment aan de orde te stellen. Dan moeten er stringente zaken naar voren komen die onomstotelijk een betaalde vastheid geven. Ik kan niet meedraaien in een bepaald circus.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 67