Co NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HALSTEREN OP DINSDAG 29 OKTOBER OM 20.00 UUR IN HET GEMEENTEHUIS AANWEZIG: voorzitter: wethouders secretaris leden P.J.W. van Veggel A.P.P. Roosenboom FACMouws J.J.M. Somers G. Kooiman J.A. Adriaansen M.Cvan Akkeren- Brand M.J.P. van Eekelen F.N. Hagenaars W.P. Huijgens D.A. van den Kieboom J.G.M. de Koning-v.d. Casteel ChrFMeerman J.J.M. Roks P.M.M. Roosendaal M.A. Verhoog C.W.M. van der Weegen AGENDA 1. OPENING 2BESTUURBAARHEID HALSTEREN. 3. SLUITING 1OPENING. De voorzitter: Dames en heren ik open de vergadering, maar blijft u zitten. Ik wil beginnen met u te verwijzen naar de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van maandag een week geleden toen enige leden van uw raad vroeg om een agendapunt toe te voegen aan de toen aan de orde zijnde agenda. Men wilde praten over de bestuurbaarheid van Halsteren naar aanleiding van de beschuldigingen in de krant aan het adres van wethouder Roosenboom. Er zijn toen enige opmerkingen gemaakt van diverse fracties. De kranten in de regio hebben er bol van gestaan. Ik hoef u niet opnieuw te vertellen wat er in gestaan heeft. Ik heb met de wethouder ook gesproken en die heeft er be hoefte aan om een verklaring af te leggen ten aanzien van deze zaak. Ik zou wethouder Roosenboom willen verzoeken zijn verklaring hierover af te leggen. Wethouder Roosenboom: Mijnheer de voorzitter, dames en he ren, leden van de raad. Met betrekking tot de beschuldi gingen ten aanzien van mijn persoon in het Brabants Nieuws blad van 15, 19, 21, 22 en 24 oktober dat ik als wethouder van onze gemeente mij schuldig zou hebben gemaakt aan vormen van machtsmisbruik, corruptie en aannemen van steekpennin gen, stel ik het op prijs te verklaren dat de beschuldigin gen vals en onwaar zijn en door mij derhalve worden ontkend. Typ: MH

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 66