De gevoelens dat de informatie-verstrekking naar de raad beter zou moeten verlopen, wordt door het college gedeeld. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. Punt 8 Het woord wordt gevoerd door het lid Roks en de voorzitter. Het college wordt verzocht het machtsvertoon in de toekomst te stoppen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. Punt 9 Het woord wordt gevoerd door het lid van Eekelen en de voorzitter. Er worden geen procedurele opmerkingen gemaakt. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. Punt 10 Het woord wordt gevoerd door de leden Roks, van der Weegen en de voorzitter. Gevraagd wordt of er een hoorzitting wordt gehouden. Dit is een onderdeel van de planologische procedure ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 16. SLUITING Niets meer aan de orde zijnde en geen der leden meer het woord verlangende, sluit de voorzitter om 22.20 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare t van de raad voornoemd d.d.:~ 1 NOV. secretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 65