De groepering Gemeentebelangen deelt mede dat men kan in stemmen met asfaltering van het pad, maar dat overleg met de gebruiker noodzakelijk is voordat tot het plaatsen van het hekwerk wordt overgegaan. Bovendien is de groepering tegen het kappen van bomen. De groepering Gemeentebelangen zal dan ook tegen het voor stel stemmen. Voor het voorstel stemmen de leden Roks, van Eekelen, Meer man, Adriaansen, Verhoog, van den Kieboom, van Akkeren, de Koning, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Roosendaal, Hagenaars en van der Weegen. Het voorstel is met 11 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen MOTIE VAN DE WD. DE WERKNEMERSPARTIJ EN GEMEENTEBELANGEN (Kant 4, tellerstand 200) Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank te Breda (sector Bestuursrecht) dienen de genoemde raadsfracties de volgende motie in. "Bij deze draagt de gemeenteraad van Halsteren het college op om de volgende raadsvergadering (oktober 1996) met een voorstel te komen tot het nemen van een voorbereidingsbe- sluit voor realisering van een woning t.b.v. de familie Zagers, op een perceel gelegen aan de Gele Zandberg." De P.v.d.A. wenst geacht te worden deze motie mede te hebben ondertekend. Door de indieners van de motie wordt opgemerkt dat toen het voorstel aan de gemeenteraad werd voorgelegd om geen voorbe- reidingsbesluit te nemen (raadsvergadering van 25 januari 1996) de raad officieel niet op de hoogte was van het feit dat de familie Zagers een procedure bij de rechtbank was gestart Het lid van Akkeren, van den Kieboom, Verhoog wensen de uitspraak van de rechter af te wachten. Voor de motie stemmen de leden Roks, Roosendaal, van Eeke len, Meerman, Hagenaars, de Koning en van der Weegen. Tegen de motie stemmen de leden Adriaansen, Verhoog, van den Kieboom, van Akkeren, Somers, Mouws en Roosenboom. Met 7 stemmen voor en 7 stemmen tegen staken de stemmen. Volgende vergadering wordt de beraadslaging over de motie heropend. DE EVENTUEEL TE BESPREKEN INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN (Kant 5, tellerstand 40) Punt 6 Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, van der Weegen en de voorzitter. Verzocht wordt om aan de Halsterse gewestraadsvertegenwoor- digers het verzoek mee te geven de kosten voor de interimma nager uit de begroting 1996 van het Streekgewest te dekken.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 64