12. VOORSTEL OM IN TE STEMMEN MET DE ONTWERP-BEGROTING 1997 VAN HET WERKVOORZIENINGSSCHAP WEST NOORD-BRABANT (Kant 3, tellerstand 172) Het woord wordt gevoerd door het lid van der Weegen en Mouws De wens wordt uitgesproken om een structurele aanpak van de werkvoorziening tezamen met het Werkvoorzieningsschap op te stellen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 13. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE "VERORDENING PROCEDURE OVERLEG HUISVESTING ONDERWIJS" (Kant 3, tellerstand 229) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 14. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN EEN KOSTENVERHAALSBESLUIT IN VERBAND MET RIOLERING BUITENGEBIED (CLUSTER OUDE MOLEN) (Kant 3 tellerstand 232) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 14a VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN ONDERHOUDS- C.O. RECONSTRUCTIEWERKZAAMHEDEN AAN EN NABIJ HET TOEGANGSPAD TENNISPARK H.T.V. OP HET SPORTPARK DE BEEK (46e wijziging begroting 1996) (Kant 3, tellerstand 236) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, van Eekelen, Roks, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: de wens om de verlichting uit te breiden; de mededeling van de vereniging dat zij prioriteit geven aan een aantal andere noodzakelijke verbeteringen boven het onderhavige hekwerk; de noodzaak van het aanbrengen van het hekwerk in verband met het indammen van vandalisme na 16.30 uur; vragen omtrent het onderhoud en het gebruik van het park door Olympia en Olympus; het ontbreken van meerdere offertes, omdat een bedrijf reeds met asfaltering van wegen in de gemeente bezig is; de privatisering van HTV en de brief van de eigenaar van hotel de Ram over overlast van het tennispark. Het college zegt toe om de verlichting serieus te bezien in het kader van het reguliere onderhoud.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 63