VOORSTEL TOT HET VERKOPEN VAN ENIGE PERCELEN BOUWGROND AAN DE KASTANJELAAN (Kant 1, tellerstand 307) Het woord wordt gevoerd door de leden de Koning, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op het feit dat de 3 ontwerpen voor de raadsleden niet ter inzage hebben gelegen en de gebruikelijk ontbindende voorwaarde in de koopovereen komst dat de koop gesloten is onder voorbehoud van instem ming door de gemeenteraad. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE HERINRICHTINGSWERKZAAMHEDEN VAN HET SPEELTERREIN FRANCKENBERG (44e wijziging begroting 1996). (Kant 1, tellerstand 336) Het woord wordt gevoerd door de leden de Koning, Roks, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: de voorbereidingskosten; de hoge aanlegkosten; het bestemmen van voorbereidingsgelden voor de uitvoering van dit project; de geïsoleerde ligging van de speelvoorziening met alle gevolgen voor de sociale controle en overlast van dien; het feit dat de raad voor het blok wordt gezet; de rol van de adviseur (Oranjewoud) in deze zaak; de voorgeschiedenis van het project en de gemetselde muur versus betonelementen. Wethouder Roosenboom deelt nog mede dat het college heeft verzuimd een krediet aan te vragen. Voorheen werd dit wegge- frommeld, maar zo werkt naar zijn zeggen dit college niet. Het lid Roks deelt mede niet mee te werken aan het schuiven met gelden die door raad voor andere doeleinden beschikbaar zijn gesteld. Voor het voorstel stemmen de leden Adriaansen, Verhoog, van den Kieboom, van Akkeren, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Roks, Roosendaal, van Eekelen, Meerman, Hagenaars, de Koning en van der Weegen. Met 7 stemmen voor en 7 stemmen tegen staken de stemmen. Volgende vergadering wordt de beraadslaging over dit voor stel heropend. VOORSTEL TOT VORMING EN FINANCIERING N.V. REWIN WEST-BRABANT (Kant 2, tellerstand 217) Het woord wordt gevoerd door het lid van der Weegen, Meer man, wethouder Roosenboom en de voorzitter. De discussie spitst zich met name toe op: het volstorten van de aandelen;

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 61