2. 2 VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE RAADSVER GADERING D.D. 29 AUGUSTUS 1996 (Kant 1, tellerstand 175) De voorzitter deelt mede dat er brieven zijn binnengekomen van de fracties van de Werknemerspartij en Gemeentebelangen. Zij kunnen niet instemmen met de notulen zoals deze thans voorliggen. De fracties voornoemd worden geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 3. INGEKOMEN STUKKEN (Kant 1, tellerstand 183) Het lid van Akkeren: punt 10; Het lid van Eekelen: punt 6, 9 en 10; Het lid Roks: punt 8 en 10; Het lid van der Weegen: punt 6 en 10. Voor het overige wordt zonder hoofdelijke stemming besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 4 MEDEDELINGEN VANUIT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (Kant 1, tellerstand 200) Wethouder Roosenboom deelt mede dat er een afvalstoffen- overleg heeft plaatsgevonden. Terugkoppeling vindt zoals gebruikelijk plaats in de commis sie Grondgebiedzaken. 5. VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE VERORDENING KINDEROPVANG (Kant 1, tellerstand 225) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 6. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN DE VERBREDING VAN EEN DEUR EN HET AANBRENGEN VAN SCHAAMSCHOTTEN IN DE NIEUWE DOUCHELOKALEN VAN HET GYMNAS TIEKLOKAAL AAN DE BACHSTRAAT (42e wijziging begroting 1996) (Kant 1, tellerstand 228) Het woord wordt gevoerd door de leden Roks, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op een taalkundige fout in het voorstel, de vraag waarom de sporthal niet bij het voorstel is betrokken gezien de korte aanloop en het vraagstuk van meerdere offertes. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 60