5 11. VOORSTEL TOT HET ONGEGROND VERKLAREN VAN HET BEZWAARSCHRIFT VAN DE HEER A. VERBOGTHALSTERSEWEG 7 A (Kant 4, tellerstand 45) Het woord wordt gevoerd door de leden Roks, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op de bepalingen van het bestemmingsplan inzake de eis van agrariër. Voor het voorstel stemmen de leden Verhoog, Huygens, van den Kieboom, Adriaansen, van Akkeren, Somers, Mouws en Roosen boom. Tegen het voorstel stemmen de leden Meerman, Roks, Hage naars, van der Weegen, de Koning, van Eekelen en Roosendaal. Het voorstel is met 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen aange nomen 12. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN HET OPSTELLEN VAN EEN PLAN VAN AANPAK RIOLERING BUITENGEBIED (5e wijziging van de begroting 1996) (Kant 4, tellerstand 86) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, van Eekelen, Meerman, Roks, Roosendaal, Verhoog en de wethouders Roosenboom en Somers De discussie spitst zich met name toe op: het voor uitvoering reeds gereed zijn van de cluster Oude Molen; het feit dat het maken van een plan van aanpak wordt gezien als uitstel; de noodzaak van het opstellen van een plan van aanpak; de door het college voorgestane integrale aanpak van de riolering in het buitengebied; de financiële dekking van het voorstel. De fracties van de WD, Werknemerspartij en Gemeentebelangen worden geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. Zij vinden het zonde van het geld en de tijd, aangezien met de aanpak van de cluster Oude Molen op zeer korte termijn kan worden begonnen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 13. VOORSTEL INZAKE HET INITIATIEFVOORSTEL FRACTIES GEMEENTEBE LANGEN. WERKNEMERSPARTIJ EN V.V.D. TOT HET ZO MOGELIJK KOMEN VAN PRIVATISERING VAN SPORTACCOMMODATIES (Kant 5, tellerstand 83) Voor het voorstel stemmen de leden Meerman, Roks, Verhoog, Huygens, van den Kieboom, Adriaansen, van Akkeren, Hage naars, van der Weegen, de Koning, van Eekelen, Roosendaal, Somers, Mouws en Roosenboom.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 5