6 18. 19 VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN EEN KREDIET VOOR DE UITVOE RING VAN RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN (34E WIJZIGING BEGROTING 1996) (Kant 1, tellerstand 187) Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. VOORSTEL TOT INSTEMMING MET DE PRIMITIEVE BEGROTINGEN 1997 VAN HET STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD-BRABANT (Kant 1, tellerstand 192) Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. DE EVENTUEEL TE BESPREKEN INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELIN GEN. (Kant 1, tellerstand 196) Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen ter be spreking voorgedragen. SLUITING. De voorzitter verzoekt de raadsleden na de sluiting van de vergadering nog even aanwezig te blijven. Niets meer aan de orde zijnde en geen der leden meer het woord verlangende, sluit de voorzitter om 21.35 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad voornoemd d.d.: 0. b de secretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 58