5 De heer Van Eekelen verzoekt in het krediet ook de voor bereiding van de in 1998 geplande clusters op te nemen. Wethouder Roosenboom zegt dat de raad nog dit jaar een voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering zal worden voorgelegd. Om ook al de clus ters voor 1998 bij het krediet te betrekken gaat hem te ver omdat dan inderdaad aan het realiteitsgehalte getwij feld kan worden. Het beschikbaar stellen van een krediet voor 1997 acht hij reëel. Wethouder Somers zegt dat er eerst inzicht in de kosten moet zijn alvorens met de provincie kan worden gesproken. Het lid Van Eekelen dient een mondeling amendement in om het krediet te verhogen met de voorbereidingskosten voor de clusters 1998 en de aanleg hiervan ook al in 1997 uit te voeren. Wethouder Roosenboom ontraadt het amendement omdat het in strijd is met de eerder door de raad gemaakte afspraken over een gefaseerde aanpak en het overigens naar zijn mening neigt naar onbehoorlijk bestuur. De voorzitter concludeert dat in het amendement van het lid Van Eekelen enig bedrag ontbreekt en beschouwt het amendement daarom als een motie, een wens om ook de clusters 1998 bij de voorbereiding te betrekken. Wethouder Roosenboom zegt hiertegen geen bezwaar te hebben en zegt toe de mogelijkheden in een volgende vergadering aan de raad voor te leggen. Het lid Van Eekelen trekt zijn mondeling amendement in. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 15VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE HERINRICHTINGSWERKZAAM HEDEN VAN DE SPEELTERREINTJES FASE 2 (38E WIJZIGING BEGROTING 199 6) (Kant 3, tellerstand 155) Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 16VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN EEN KREDIET VOOR DE UITVOE RING VAN RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN (34E WIJZIGING BEGROTING 1996) (Kant 3, tellerstand 159) Het lid Van der Weegen zegt dat er op het investerings schema een bedrag van 900.000,-- stond terwijl nu een krediet gevraagd wordt van 790.000,--. Wanneer er voor dit bedrag hetzelfde gebeurt als destijds aan de raad is voorgesteld dan heeft hij geen problemen met dit voor stel Wethouder Roosenboom antwoordt bevestigend op de vraag van het lid Van der Weegen. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 57