4 12VOORSTEL TOT VERKOOP VAN EEN PERCEEL GROND. (Kant 1, tellerstand 251) Het woord wordt gevoerd door de leden Van der Weegen, Van Eekelen, Roks en wethouder Roosenboom. Genoemde leden vinden de prijs van 9,-- per m2 te laag. Het lid Van der Weegen wijst daarnaast nog op een eerder verzoek van een buurtbewoner wat afgewezen is. Wethouder Roosenboom zegt dat gronden in het buitenge bied, afhankelijk van de bestemming, tegen de geldende prijs worden verkocht. In elk individueel geval zal aan de raad een voorstel worden gedaan. Stukjes plantsoen in woonwijken worden verkocht tegen de door de raad vastge stelde prijs van 75,-- per m2. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten waarbij de frac ties Gemeentebelangen, WD en Werknemerspartij wensen te worden geacht te hebben tegen gestemd. 13VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN AANVULLEND KREDIET TEN BEHOEVE VAN DE AANLEG RIOLERING BUITENGEBIED (CLUSTER OUDE MOLEN) (36E WIJZIGING BEGROTING 1996) (Kant 2, tellerstand 14) Het woord wordt gevoerd door de leden Roks, Van Eekelen, Van der Weegen, Van Akkeren, Van den Kieboom en de wet houders Roosenboom, Mouws en Somers. Uit de discussie komt naar voren dat alle leden er voor stander van zijn dat de riolering in het cluster Oude Molen zo snel mogelijk wordt aangelegd. De prijs van 25.000,-- per aansluiting wordt algemeen als zeer hoog ervaren. Een aantal leden stelt vraagtekens bij het uitvoeren als turn-key project; openbare aanbesteding geniet bij deze leden de voorkeur. Op een vraag van het lid Van Eekelen antwoordt wethouder Somers dan een kostenverhaalsbesluit in de volgende vergadering aan de raad zal worden voorgelegd. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 14VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN VOORBEREI- DINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN DE AANLEG VAN DE TWEEDE CLUSTER RIOLERING BUITENGEBIED IN 1997 (39E WIJZIGING BEGROTING 1996). (Kant 2, tellerstand 285). Het woord wordt gevoerd door de leden Van der Weegen en Van Eekelen en de wethouders Roosenboom en Somers Het lid Van der Weegen vraagt naar het realiteitsgehalte van het voorstel omdat naar zijn mening de aanleg niet meer door de gemeente Halsteren gerealiseerd zal kunnen worden. Aangezien hij het niet aannemelijk vindt dat de gemeente Bergen op Zoom het plan zal overnemen, vreest hij dat de kosten voor niets gemaakt zullen worden.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 56