INGEKOMEN STUKKEN. (Kant 1, tellerstand 23) Het lid van Eekelen merkt op dat hij onderwerpen welke op de lijst van nagekomen ingekomen stukken van de vergade ring van 27 juni 1996 voorkwamen, op de thans voorliggen de lijst van ingekomen stukken mist. De voorzitter zegt toe dit te zullen nagaan. Overigens wordt conform de voorstellen van burgemeester en wethouders besloten. MEDEDELINGEN VANUIT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. (Kant 1, tellerstand 37) Wethouder Roosenboom deelt mee, dat er een aantal porte- feuillehoudersoverleggen hebben plaats gevonden. De terugkoppeling zal, zoals gebruikelijk, plaatsvinden via de commissie Grondgebiedzaken. INITIATIEFVOORSTEL FRACTIES GEMEENTEBELANGEN EN WERKNE MERSPARTIJ INZAKE BETALING AFVALSTOFFENHEFFING 1996 EN 1997. (Kant 1, tellerstand 45) Het lid van der Weegen zegt dat de fractie van Gemeente belangen het op prijs zal stellen wanneer het initiatief voorstel niet slechts voor kennisgeving aangenomen zal worden, zoals het college voorstelt, maar door de raad behandeld zal worden. De voorzitter brengt het voorstel van burgemeester en wethouders in stemming. Voor het voorstel stemmen de leden Van Akkeren, Adriaan- sen, Meerman, Van den Kieboom, Verhoog, Huijgens, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Hagenaars, Van Eeke len, Roosendaal, Van der Weegen en Roks Het voorstel wordt met 9 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen VOORSTEL TOT HET NEMEN VAN EEN BESLUIT OVER HET VERZOEK OM HET GENTLEMEN'S AGREEMENT. ZOALS OP 30-6-1976 WERD OVEREENGEKOMEN MET HET BESTUUR VAN STICHTING HUIZE SINT ELISABETH IN TE TREKKEN. (Kant 1, tellerstand 84) Het woord wordt gevoerd door de leden Van den Kieboom, Van Akkeren, Van Eekelen en Van der Weegen. De eerste drie leden delen mee dat hun fracties voor handhaving van het gentlement's agreement zijn; het lid Van der Weegen zegt dat de fractie Gemeentebelangen voorstander van intrekking is. De voorzitter brengt het voorstel van burgemeester en wethouders in stemming.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 54