MOTTTTiF.N VAN nR OPENBARE VERGADERING VAN DE DE GEMEEN TE HALSTEREN OP DONDERDAG 29 AUGUSTUS 1996 OM 2Q.Q0 UUR IN HET GEMEENTEHUIS AANWEZIG: voorzitter: wethouders secretaris leden: AFWEZIG: van Veggel Roosenboom Mouws Somers Jochemswaarnemend Adriaansen van Akkeren-Brand M.J.P. van Eekelen F.N. Hagenaars Huijgens van den Kieboom FMeerman J.J.M. Roks p.M.M. Roosendaal M.A. Verhoog C.W.M. van der Weegen J.G.M. de Koning-van de Casteel P. J.W. A.P.P. F.A.C. J.J.M. N.A.P. J.A M.C W.P D.A Chr De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke Bericht van verhindering is ontvangen van het lid J.G.M. de Koning-van de Casteel. 2VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DF NOTULEN VAN DE RAADS VERGADERING VAN 27 JUNI 1996. (Kant 1, tellerstand 4) De voorzitter deelt mee dat de fracties van de Werkne merspartij en Gemeentebelangen hebben bericht niet te kunnen instemmen met de notulen zoals deze thans voorlig- De fractie Gemeentebelangen heeft voorts nog aandacht gevraagd voor de punten 8 en 12 van de agenda van 27 juni 1996 waarbij door het college nadere toelichting is toegezegd, welke toelichting nog niet is ontvangen. Wethouder Roosenboom licht ten aanzien van agendapunt 8 toe dat ook de kosten van voorbereiding van de rotonde Nieuw-Beijmoerseweg/Tholenseweg/Jannelandseweg in het totale krediet zijn begrepen. Wethouder Roosenboom zegt toe de nadere toelichting ten aanzien van agendapunt 12 binnen een week schriftelijk te zullen geven. De fracties van Gemeentebelangen en de Werknemerspartij wensen te worden geacht tegen het voorstel tot vaststel ling van de notulen te hebben gestemd.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 53