9 Gevraagd wordt om zo spoedig mogelijk in te gaan op het verzoek van de Gasunie, gezien de economische belangen en mogelijke schadeclaims. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 21. EVENTUELE MONDELING BEANTWOORDING VAN VRAGEN OP SCHRIFTELIJK GEGEVEN INFORMATIE CONFORM ARTIKEL 37. LID 7 REGLEMENT VAN ORDE Punt 10 van de ingekomen stukken en mededelingen: (Kant 6, tellerstand 133) Het woord wordt gevoerd door het lid Roks en de voorzitter. Het lid Roks geeft aan onvoldoende antwoord op zijn vragen te hebben gekregen. De discussie spitst zich met name toe op de datum van effectuering van de aangezegde bestuursdwang. Hij verzoekt het college de datum te handhaven op 1 februari 1997, zoals afgesproken in een gesprek met de burgemeester op 15 februari 1996. Hij acht twee maanden te kort om een bedrijf te verplaatsen. De voorzitter deelt mede dat de gemeente verplicht is om op 29 juni 1996 tot effectuering van de bestuursdwang over te gaan. Zijns inziens is de medewerking van het college tot het maximale geweest. Daarnaast is een onderwerp van discussie de eventuele wijzi ging van het vigerende bestemmingsplan. Vragen fractie Werknemerspartii inzake doorgifte BRTO op het tv-kabelnet (Kant 6, tellerstand 335) Het woord wordt gevoerd door het lid van Eekelen en de voorzitter. De voorzitter deelt mede dat door Casema is medegedeeld dat het onmogelijk is om de tv-uitzendingen van de BRTO op korte termijn op het tv-kabelnet door te geven. Wethouder Roosen- boom deelt mede dat hij voor de maand september een afspraak heeft gemaakt met Casema over deze materie. 22. SLUITING Niets meer aan de orde zijnde en geen der leden meer het woord verlangende, sluit de voorzitter om 22.45 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad voornoemd d.d.: 2 9 Aüb. 1996 de secretaris,* 1 de voorzitter,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 52