8 Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, van der Weegen en wethouder Somers. De discussie spitst zich met name toe op: het voorstel om de eerste tussentijdse financiële rappor tage voor kennisgeving aan te nemen en de begroting 1996 aldus te wijzigen; het verzoek om de rapportages uit te breiden met de prestatie-verplichtingen; de overschrijding van de kosten van de tennisbanen en het voorstel om daadwerkelijk te besluiten tot het afvoe ren van een aantal vervangingsinvesteringen, maar dan wel op basis van een goede motivering. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 19VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN SOCIAAL STATUUT HERINDELING BERGEN OP ZOOM/HALSTEREN 1-1-19 97 (Kant 5, tellerstand 340) Het woord wordt gevoerd door het lid de Koning en de voor zitter. Er worden complimenten gemaakt over het voorliggende statuut en het daaraan voorafgaande constructieve overleg. De hoop wordt uitgesproken dat het statuut in de praktijk goed zal werken Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 20. DE EVENTUEEL TE BESPREKEN INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Punt 11 (Kant 5, tellerstand 371) Het woord wordt gevoerd door het lid van der Weegen. Hij is van mening dat naar de organiserende instantie aange geven moet worden welke richting het besluit van de raad uit zal gaan. Na een kort rondje komt de voorzitter tot de conclusie dat de raad over het verzoek een positieve grondhouding heeft. Besluitvorming zal echter pas plaatsvinden in de augustus- vergadering. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. Punt 12 (Kant 6, tellerstand 13) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen en Roks. Zij verzoeken het college het schrijven te agenderen voor de commissie Burgerzaken. Aldus wordt besloten. Punt 13 (Kant 6, tellerstand 36) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, Roks, van der Weegen, wethouder Roosenboom en de voorzitter.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 51