7 Voor het amendement stemmen de leden Roks, van Eekelen, de Koning, van der Weegen, Roosendaal en Hagenaars. Tegen het amendement stemmen de leden van Akkeren, Verhoog, van den Kieboom, Huygens, Meerman, Somers, Mouws en Roosen boom. Het amendement is met 6 stemmen voor en 8 stemmen tegen verworpen Vervolgens brengt de voorzitter het collegevoorstel in stemming Voor het voorstel stemmen de leden van Akkeren, Verhoog, van den Kieboom, Huygens, Meerman, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Roks, van Eekelen, de Koning, van der Weegen, Roosendaal en Hagenaars. Het voorstel is met 8 stemmen voor en 6 stemmen tegen aange nomen Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel om de schen king met betrekking tot het elektronisch scorebord te aan vaarden, aangenomen. Eveneens wordt het voorstel om geen verordening op de administratieve organisatie vast te stel len zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 15. VOORSTEL TOT WIJZIGING MACHTIGING VAN ONS COLLEGE. TOT HET BELEGGEN VAN OVERTOLLIGE KASGELDEN VOOR HET JAAR 199 6 (Kant 5, tellerstand 209) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 16. VOORSTEL TOT HET KENNISNEMEN VAN HET STREEFBEELD INZAKE DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS (Kant 5, tellerstand 212) Het woord wordt gevoerd door het lid van der Weegen. Hij geeft aan het een loffelijk streven te vinden, doch het moet wel waargemaakt worden. En dat is de taak van het college van burgemeester en wethouders Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 17. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET VOOR HET OPSCHONEN VAN DE ARCHIEVEN (31e wijziging begroting 1996) (Kant 5, tellerstand 221) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 18. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE EERSTE TUSSENTIJDSE FINAN CIËLE RAPPORTAGE BEGROTING 199 6 (33e wijziging begroting 1996) (Kant 5, tellerstand 224)

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 50