De discussie spitst zich met name toe op de vraag of de warmteopwekkingsinstallatie voor het dan nog op het investe ringsschema resterende bedrag kan worden uitgevoerd. Daar naast wordt nog gesproken over de ingediende 2e offerte. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. VOORSTEL TOT HET NIET NEMEN VAN EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR DE REALISERING VAN EEN WONING T.B.V. DE FAM. P.J.M. ZAGERS. OP EEN PERCEEL GELEGEN AAN DE GELE ZANDBERG (Kant 3, tellerstand 139) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, Meerman, Roks, van der Weegen en wethouder Roosenboom. Het lid Meerman deelt voorafgaande aan de beraadslaging over dit agendapunt een brief van de familie Zagers van 24 decem ber 1995 uit. Deze brief is aan hem gericht in zijn toenma lige hoedanigheid van voorzitter commissie Algemene Wet Bestuursrecht. Hij vraagt de voorzitter om de vergadering achter gesloten deuren voort te zetten. De vergadering wordt enige minuten geschorst. Op voorstel van de voorzitter vergadert de raad normaal in de openbaarheid. De discussie spitst zich met name toe op: het feit dat reeds drie huizen zijn gebouwd, zodat de uitbreiding met één huis thans geen probleem behoeft te zijn; het feit dat over twaalf maanden de nieuwe gemeente Bergen op Zoom wellicht toch medewerking zal verlenen; de besluitvorming door het college; het beginsel van rechtsgelijkheid, onder verwijzing naar eerdere (positieve) besluitvorming; het voorbijgaan aan het positieve advies van de commissie Awb; het collegebeleid met betrekking tot voorbereidingsbe- sluiten; de wijze van afdoening van de brief door de portefeuille houder Voor het voorstel stemmen de leden Verhoog, Huygens, van den Kieboom, Adriaansen, van Akkeren, Somers, Mouws en Roosen boom. Tegen het voorstel stemmen de leden Meerman, Roks, Hage naars, van der Weegen, de Koning, van Eekelen en Roosendaal. Het voorstel is met 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen aange nomen

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 4