VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE REKENING 199 5 VAN HET GRONDBEDRIJF EN DE ALGEMENE DIENST (Kant 4, tellerstand 19) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, van den Kieboom, Roks, van der Weegen en wethouder Somers. De discussie spitst zich met name toe op: het batig saldo van de gemeentereiniging; de verordening op de administratieve organisatie; het ontbreken van een inhoudelijk verslag omtrent de geleverde prestaties en de daaraan verbonden kosten; het bestemmingsplan Dorpskern; de schenking ten behoeve van het elektronisch scorebord in de Kannebuis; de te verwachten korting op de uitkering van het Gemeen tefonds de vakantie-uitkering over de periode juni tot en met december 1995; Amendement van de fracties van de Werknemerspartij en Ge meentebelangen "Gezien het feit dat de inkomsten van de afvalstoffenheffing de kosten van huisvuilverwijdering in 1995 met ruim fl. 155.000,= overtreffen, stellen wij voor dit bedrag terug te betalen aan de inwoners van onze gemeente door de afval stoffenheffing voor het jaar 1996 met fl. 30,= per gezin te verlagen.11 Het lid Verhoog deelt mede niet principieel tegen een terug betaling aan de inwoners te zijn. Zij is echter voldoende overtuigd door de argumenten van wethouder Somers, zodat zij tegen het amendement zal stemmen. Het lid van Eekelen deelt mede dat de mensen er gewoon recht op hebben. Het lid van der Weegen deelt mede voor het amendement te stemmen, omdat hij verwacht dat de afvalstoffenheffing voor 1996 ook te hoog is vastgesteld. Voor het amendement stemmen de leden van Eekelen, de Koning, van der Weegen, Roosendaal en Hagenaars. Tegen het amendement stemmen de leden van Akkeren, Verhoog, van den Kieboom, Roks, Huygens, Meerman, Somers, Mouws en Roosenboom. Het amendement is met 5 stemmen voor en 9 stemmen tegen verworpen Amendement van de fractie Gemeentebelangen "het besluit als volgt te wijzigen: fl. 200.000,= opnemen als voorziening voor "terug te betalen bedragen aan het Gemeentefonds" in verband met te verwachten verlaging van de uitkering 1995; fl. 205.000,= opnemen als nog te betalen vakantie-uitke ring over de periode juni tot en met december 1995; fl. 2.259,93 toe te voegen aan de investeringsreserve."

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 49