5 Motie van de fracties van de Werknemerspartij en Gemeentebe langen: "het aanleggen van 3 plateaus in de Kerkstraat uitbreiden met een plateau op de splitsing Bloemendaalseweg en het Vagevuur; een plateau op het kruispunt Vossenpad en Erasmusweg; een plateau op de splitsing Zoekweg en Kladseweg en daartoe een extra krediet te voteren tot een bedrag van fl. 60.000,=/70.000,=. Voor de motie stemmen de leden van Eekelen, de Koning, van der Weegen, Roosendaal en Hagenaars. Tegen de motie stemmen de leden van Akkeren, Verhoog, van den Kieboom, Roks, Huygens, Meerman, Somers, Mouws en Roos enboom. De motie is met 5 stemmen voor en 9 stemmen tegen verworpen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 12. VOORSTEL TOT HET AANPASSEN VAN DE "VERORDENING VAN STAANGELD WOONWAGENSTAND PLAAT S EN HALSTEREN" (Kant 3, tellerstand 269) Het woord wordt gevoerd door het lid van der Weegen en wethouder Roosenboom. De vraag wordt gesteld met welk percentage Bergen op Zoom de staangelden verhoogt en hoe de Halsterse staangelden zich verhouden met die van Bergen op Zoom. Wethouder Roosenboom moet het antwoord op deze vraag schul dig blijven. Hij zegt toe dit terug te koppelen naar de commissie. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 13. VOORSTEL TOT HET VERKOPEN VAN ENIGE PERCELEN GROND (Kant 3, tellerstand 298) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op de aanwezigheid van drainage-leidingen en het feit dat het voorstel niet behan deld is in de commissie Grondgebiedzaken Gelet op de tijdelijkheid van de leidingen (ten dienste van het plan de Schans) wordt voorgesteld om het zakelijk recht aan een termijn te binden. Wethouder Roosenboom zegt namens het college toe deze sug gestie mee te nemen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 48