4 de vraag wat de planvorming tot op dit moment heeft gekost; de voorbereidingskosten (helft van het totale bedrag) de financiële dekking en de experimentele drempels in het Vagevuur. Het college zegt toe aan de raad te melden indien er aan het plan van Oranjewoud meer kosten zijn gemaakt dan in het raadsvoorstel is opgenomen. De fractie van Gemeentebelangen wensen geacht te worden tegen het voorstel te hebben gestemd, omdat zij geen ant woord op de door hen gestelde vragen hebben gekregen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 9. VOORSTEL TOT HET GEVEN VAN EEN POSITIEF ADVIES AAN DE MINIS TER INZAKE DE AANWIJZING VAN HET PAND KRUISBERG 1 TOT BE SCHERMD MONUMENT (Kant 3, tellerstand 156) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 10. VOORSTEL TOT KENNISNEMING VAN VOGM-VERSLAG EN VASTSTELLING WET-MILIEUBEHEERVERSLAG INGEVOLGE ARTIKEL 21.1 VAN DE WET MILIEUBEHEER (Kant 3, tellerstand 160) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 11. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET T.B.V. DE AANLEG VAN DRIE VERKEERSPLATEAUS IN DE KERKSTRAAT (30e wijziging begroting 1996) (Kant 3, tellerstand 163) Het woord wordt gevoerd door het lid van Eekelen en wethou der Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op de opgenomen post voor onvoorziene kosten en het uitbreiden van het aantal plateaus met plateaus op de splitsing Bloemendaalseweg/Vage- vuur, het kruispunt Vossenpad/Erasmusweg en de splitsing Zoekweg/Kladseweg Wethouder Roosenboom zegt namens het college toe over dat laatste met voorstellen te komen. Het lid van Eekelen kondigt aan niettemin met een daartoe strekkende motie te komen, omdat hij geen vertrouwen heeft in het college. De fracties van de WD, Verhoog en Leefbaarheid geven aan de motie niet te zullen steunen, omdat de toezegging van het college voor hen voldoende is. Bovendien is naar hun mening de motie financieel niet onderbouwd.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 47