Voor het amendement stemmen de leden Roks, van Eekelen, de Koning, van der Weegen, Roosendaal en Hagenaars. Tegen het amendement stemmen de leden van Akkeren, Verhoog, van den Kieboom, Huygens, Meerman, Somers, Mouws en Roosen- boom. Het amendement is met 6 stemmen voor en 8 stemmen tegen verworpen Amendement van de fractie van de Werknemerspartij "De punten 2 en 3 van het voorliggende besluit te wijzigen, in die zin dat niet meer sprake kan zijn van een experiment, maar dat tot daadwerkelijk privatisering van de tennisparken in Halsteren en Lepelstraat per 1 januari 1997 wordt overge gaan. Voor het amendement stemmen de leden Roks, van Eekelen, de Koning, van der Weegen, Roosendaal, Hagenaars en Meerman. Tegen het amendement stemmen de leden van Akkeren, Verhoog, van den Kieboom, Huygens, Somers, Mouws en Roosenboom. De stemmen staken met 7 stemmen voor en 7 stemmen tegen. Vervolgens brengt de voorzitter het collegevoorstel in stemming Voor het voorstel stemmen de leden van Akkeren, Verhoog, van den Kieboom, Huygens, Meerman, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Roks, van Eekelen, de Koning, van der Weegen, Roosendaal en Hagenaars. Het voorstel is met 8 stemmen voor en 6 stemmen tegen aange nomen VOORSTEL TOT HET INNEMEN VAN EEN AFWIJZEND STANDPUNT OP HET VERZOEK VAN DE STICHTING HALT BURO WEST-BRABANT MET BETREK KING TOT DE SUBSIDIËRING (Kant 2, tellerstand 287) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET T.B.V. DE AANLEG VAN EEN ROTONDE T.P.V. HET KRUISPUNT NIEUW-BEIJ- MOERSEWEG/THOLENSEWEG/JANNELANDSEWEG EN HET AANBRENGEN VAN TIJDELIJKE SNELHEIDSREMMENDE VOORZIENINGEN OP DE THOLENSEWEG TUSSEN BOVENGENOEMD KRUISPUNT EN KRUISPUNT DORPSSTRAAT (29e wijziging begroting 1996 en 2e wijziging begroting 1996 Grondbedrijf) (Kant 2, tellerstand 291) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, van Eekelen, Roks, van der Weegen en de wethouders Somers en Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: het in de Kadernota gereserveerde bedrag van fl. 275.000,= in relatie tot het thans gevraagde krediet; de vraag wie opdracht heeft gegeven en hoe de opdracht luidde;

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 46