MEDEDELINGEN VANUIT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (Kant 1, tellerstand 37) Wethouder Roosenboom deelt mede dat er een aantal porte- feuillehoudersoverleggen en een vergadering van het Streek- gewest hebben plaatsgevonden. De terugkoppeling zal, zoals gebruikelijk, plaatsvinden via de commissie Grondgebiedza ken VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN MEDEWERKING EX ART.74 WBO EN HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET VOOR AANPASSING BASISSCHOOL DE SPRINGPLANK I.V.M. GEHANDICAPTE LEERLING (28e wijziging begroting 1996) (Kant 1, tellerstand 45) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, Hage naars, van den Kieboom en wethouder Mouws. De discussie spitst zich met name toe op het feit dat er slechts één offerte is gevraagd en dat de behandeling in de commissie Burgerzaken achterwege is gebleven. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. VOORSTEL TOT HET NEMEN VAN BESLUITEN INZAKE PRIVATISERING BUITENSPORTACCOMMODATIES (Kant 1, tellerstand 100) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, van Eeke len, Meerman, Roks, Verhoog, van der Weegen en wethouder Mouws De discussie spitst zich met name toe op: de voorgeschiedenis van de privatisering; de onderbouwing van het voorliggende voorstel; de belangen van het aanwezige personeel; het feit dat het college in het huidige voorstel nieuwe gezichtspunten naar voren brengt, die niet eerder in commissie- of raadsverband zijn besproken; de aanwezige capaciteit bij de verenigingen; de duur van het experiment ten aanzien van TVL de in het kader van de gemeentelijke herindeling inge stelde intergemeentelijke werkgroep sportaccommodatie; de beperkte capaciteit van sportpark de Beek. Amendement van de fractie Gemeentebelangen: "In principe alle buitensportaccommodaties privatiseren per 1 januari 1997 en daartoe afspraken maken met de betreffende gebruikers op basis van het rapport van april 1994, zoals dat destijds met de gebruikers is besproken." Het lid Meerman deelt mede tegen het amendement te zullen stemmen omdat thans geen besluiten omtrent privatisering kunnen worden genomen, omdat de door de gemeenteraad ge vraagde onderbouwing ontbreekt.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 45