mddDDfcs Ms&dP NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HALSTEREN OP DONDERDAG 27 JUNI OM 20.00 UUR IN HET GEMEENTEHUIS AANWEZIG: voorzitter: wethouders secretaris leden AFWEZIG: P.J.W. van Veggel A.P.P. Roosenboom FACMouws J.J.M. Somers G. Kooiman M.C. van Akkeren- Brand M.J.P. van Eekelen F.N. Hagenaars W.P. Huijgens D.A. van den Kieboom J.G.M. de Koning-v.d. Casteel ChrFMeerman J.J.M. Roks P.M.M. Roosendaal M.A. Verhoog C.W.M. van der Weegen J.A. Adriaansen AGENDA 1. OPENING De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. 2VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE RAADSVER GADERING P.P. 30 MEI 1996 (Kant 1, tellerstand 10) De voorzitter deelt mede dat er brieven zijn binnengekomen van de fracties van de Werknemerspartij en Gemeentebelangen. Zij kunnen niet instemmen met de notulen zoals deze thans voorliggen. Zij delen mede dat de door hen gevraagde letterlijke tekst van de opmerkingen van wethouder Roosenboom niet in de voorliggende notulen is opgenomen. De voorzitter verzoekt hen aan te geven hoe de tekst van de notulen moet worden aangepast. De fracties verwijzen naar het geluidsbandje. De fracties voornoemd worden geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 3. INGEKOMEN STUKKEN (Kant 1, tellerstand 22) Het lid van Eekelen: punt 12 en 13; Het lid Roks: punt 12 en 13; Het lid van der Weegen: punt 11 en 13. Voor het overige wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. Typ: MH

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 44