sering en zijn van mening dat van eerder vastgestelde gedragslijnen wordt afgeweken. Wethouder Mouws zegt dat nooit eerder een gedragslijn door de raad is vastgesteld en dat in de vergadering van 27 juni 1996 nadere voorstellen aan de raad gedaan zullen worden Punt 19 (Kant 4, tellerstand 352) Het woord wordt gevoerd door het lid Van der Weegen en wethouder Roosenboom. Het lid Van der Weegen gaat uitvoerig in op de brief van de fractie van Gemeentebelangen en het antwoord daarop van het college. Dit antwoord is naar zijn mening beneden de maat. Met de renovatie is te laat begonnen en de kwaliteit van de tennisaccommodatie is verre van optimaal Wethouder Roosenboom wijst op een artikel in het clubblad van de Halsterse Tennis Vereniging waarin wordt gememo reerd dat de mooiste tennisbanen van de hele Zuid-Westhoek in Halsteren liggen. Hij vindt dit een voldoende argument om de kritiek van de fractie van Gemeentebelangen te weerleggen. De tennissers blijken tevreden; een gefrus treerde oud-wethouder kennelijk niet. Het lid Van der Weegen wenst deze opmerking van wethouder Roosenboom in de notulen terug te zien. Punt 32 (Kant 5, tellerstand 40) Het woord wordt gevoerd door het lid Van der Weegen. Naar zijn mening wordt de raad bij het bestemmingsplan Buitengebied onvoldoende wordt betrokken. Het bestemmings plan Dorpskern moet naar zijn mening snel vastgesteld worden om het ruimtelijk beleid te kunnen sturen. Nu kan slechts de bouwverordening als stuurinstrument dienen. Wethouder Roosenboom zegt het lid Van der Weegen mogelijk wel kennis van financiën heeft maar het gebied van Ruimte lijke Ordening beter aan een fractiegenoot kan overlaten. Het lid Van der Weegen wil dat deze opmerking in het raadsverslag wordt opgenomen. Wethouder Roosenboom zegt dat bij het bestemmingsplan Buitengebied de gebruikelijke procedure wordt gevolgd. Ten aanzien van het bestemmingsplan Dorpskern zegt hij dat eerst de lokatie Stamminee wordt opgelost en dat daarna het plan ter visie wordt gelegd. SLUITING Niets meer aan de orde zijnde en geen der leden meer het woord verlangende, sluit de voorzitter om 22.10 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad voornoemd d.d.2 7 JUNI 1996 de secretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 43