straat EVENTUELE MONDELINGE BEANTWOORDING VAN VRAGEN OP SCHRIFTE LIJK GEGEVEN INFORMATIE CONFORM ARTIKEL 37 LID 7 REGLEMENT VAN ORDE (Kant 4, tellerstand 104) Vooraf geeft wethouder Mouws een toelichting op de inzake de privatisering te volgen procedure. Punt 17 (Kant 4, tellerstand 124) Het woord wordt gevoerd door de leden Van Eekelen, Meerman en Van der Weegen en wethouder Roosenboom. De betogen komen erop neer dat de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat niet optimaal is en dat met opmerkingen van burgers en politie over de verkeersveiligheid van deze - straat rekening moet worden gehouden. Wethouder Roosenboom licht toe dat een aantal straten welke op de Dorpsstraat uitkomen inritten zijn wat met zich meebrengt dat hier extra voorzichtigheid betracht moet worden bij het inrijden van de Dorpsstraat. Punt 18 (Kant 4, tellerstand 208) Het woord wordt gevoerd door de leden Van Eekelen en Van der Weegen en Wethouder Roosenboom. Genoemde leden vragen wanneer het college met voorstellen komt Wethouder Roosenboom deelt mee, dat de voorzieningen ge deeltelijk al worden getroffen en dat overigens binnenkort met nadere voorstellen wordt gekomen. Een en ander moet ingepast worden in het planmatig onderhoud van riolen en wegen Punt 2 0 (Kant 4, tellerstand 242) Het woord wordt gevoerd door het lid Van Eekelen en Van der Weegen en wethouder Roosenboom. De leden Van Eekelen en Van der Weegen vragen wanneer de inventarisatie van de groenstroken aan de raad wordt voorgelegd Wethouder Roosenboom zegt dat in de vergadering van augus tus of september voorstellen aan de raad gedaan zullen worden Punt 23 (Kant 4, tellerstand 280) Het woord wordt gevoerd door de leden Van Eekelen en Van der Weegen en wethouder Mouws. De leden Van Eekelen en Van der Weegen hebben bezwaren tegen de gevolgde procedure met betrekking tot de privati-

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 42