DE EVENTUEEL TE BESPREKEN INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELIN GEN Punt 4 (Kant 3, tellerstand 149) Het woord wordt gevoerd door de heer Van Eekelen die wijst op de naar zijn mening laakbare houding van het college in de herindelingsprocedure ten aanzien van Lepelstraat. De voorzitter bestrijdt deze zienswijze ten stelligste en daagt de heer Van Eekelen uit zijn zienswijze met argumen ten te onderbouwen of anders zijn aantijgingen terug te nemen De heer Van Eekelen wijst op een brief van de gemeente Bergen op Zoom waar in zou staan dat in Lepelstraat in het jaar 2004 woningbouw noodzakelijk is. De voorzitter zegt dat het niet uitgesloten is dat zo'n brief bestaat maar een dergelijke brief heeft het college nooit bereiktIn het portefeuillehoudersoverleg kunnen allerlei gedachten over en weer gaan maar deze hebben geen formele status. Wethouder Roosenboom zegt dat uit portefeuillehouders- overleg is gebleken dat het aantal te bouwen woningen in de toekomst zal afnemen en dat in Lepelstraat niet voor het jaar 2015 woningbouw zal plaats vinden. Zulks heeft hij ook in de commissie Grondgebiedzaken meegedeeld. Dat er nu een brief van Bergen op Zoom aan de Staatssecre taris is waarin een ander jaartal wordt genoemd zal in het portefeuillehoudersoverleg aan de orde worden gesteld. Punt 10 (Kant 4, tellerstand 33) Het woord wordt gevoerd door het lid Van der Weegen. Deze zegt het niet eens te zijn met de voorgestelde proce dure voor het tot stand komen van de begroting 1997 omdat hij daarin het aandeel van de gemeenteraad van Halsteren mist Wethouder Somers wijst erop dat de heer Van der Weegen dan voorbij gaat aan de Beleidsverkenning voor 1997, die ambtelijk wordt opgesteld, en waarmee de politieke partij en bij de opstelling van hun verkiezingsprogramma rekening kunnen houden. Punt 17 (Kant 4, tellerstand 84) Het woord wordt gevoerd door de leden Adriaansen en Van Akkeren Het lid Adriaansen wijst op de naar zijn mening onveilige verkeerssituatie in de Dorpsstraat. Het lid Van Akkeren zegt dat eventuele problemen bij de evaluatie van de reorganisatie van de Dorpsstraat bezien moeten worden. De voorzitter zegt dit mee te zullen nemen in de nog gaande discussies over de herinrichting van de Dorps-

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 41