VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN HET MEERJARENPROGRAMMA 1997- 2002 RESTAURATIE MONUMENTEN (Kant 2, tellerstand 71) Het woord wordt gevoerd door het lid Van der Weegen en wethouder Roosenboom. In de discussie gaat het om de vraag of het door de raad in de bestemmingsreserve voor Gemeen telijk Monumentenbeleid gestorte bedrag van 100.000,-- ook op rijksmonumenten van toepassing is. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders VOORSTEL TOT HET PLAATSEN VAN EEN REACTIE AAN DE GEMEENTE RAAD VAN STEENBERGEN INZAKE HET INNEMEN VAN EEN COÖPERA TIEVE HOUDING INZAKE DE A4 (Kant 2, tellerstand 102) Het woord wordt gevoerd door de leden Van Eekelen, Van der Weegen, en Meerman en de voorzitter. De voorzitter geeft een uitvoerige uiteenzetting over de totstandkoming van het hoofdwegenstelsel. Hij concludeert dat de tijd van overleg over het tracé van de A4 voorbij is. Het standpunt van de minister is definitief. Men is daar voor of tegen. Wanneer de gemeente Steenbergen zich tegen dit tracé verklaart dan kan dit de aanleg van de A4 ernstig vertragen. Het is daarom alleszins gerechtvaardigd om een beroep op de gemeente Steenbergen te doen om een coöperatieve houding inzake de A4 in te nemen. Op voorstel van het lid Van der Weegen zal op pagina één, alinea vier van de brief naast de Halsterseweg ook de Steenbergseweg genoemd worden. Het woord "binnenkort" zal in de tweede alinea van pagina twee worden vervangen door de woorden "op zo kort mogelijke termijn". Daarnaast zal de redactie van alinea drie op deze pagina zodanig worden gewijzigd dat een mogelijke suggestie, dat voor alle bewo ners langs de weg een optimaal effect op het woon- en leefklimaat wordt bereikt, wordt weggenomen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten om de aldus gewijzigde brief te verzenden. VOORSTEL TOT AANBIEDING JAARREKENING 1995 VAN HET GRONDBE DRIJF EN DE ALGEMENE DIENST EN BENOEMING COMMISSIE VAN ONDERZOEK (Kant 3, tellerstand 126) De burgemeester benoemt de leden Van den Kieboom, Roks en Van der Weegen tot lid van de commissie van onderzoek naar de rekening 1995De overige leden van de raad hebben geen bezwaren tegen de benoemingen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 39