MEDEDELINGEN VANUIT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (Kant 1, tellerstand 53) Wethouder Roosenboom deelt mee dat er een aantal porte- feuillehoudersoverleggen hebben plaats gevonden. De terug koppeling zal, zoals gebruikelijk, plaatsvinden via de commissie Grondgebiedzaken. VOORSTEL INZAKE PLAN VAN AANPAK RIOLERING BUITENGEBIED (Kant 1, tellerstand 58) Het woord wordt gevoerd door de leden Van Eekelen en Van der Weegen en wethouder Roosenboom. Genoemde leden hebben aanmerkingen op de gevolgde procedu re en de tijdsplanning. Wethouder Roosenboom deelt mee dat het raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet in augustus aan de raad zal worden voorgelegd. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders VOORSTEL TOT INTREKKING VAN DE VERORDENING WINKELSLUITING EN VASTSTELLING VAN DE VERORDENING WINKELTIJDEN (Kant 1, tellerstand 150) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN DE WIJZIGING VAN DE ACHTERINGANG EN DE VERVAN GING VAN DE GARAGEDEUR IN DE WITTENHORST (25e WIJZIGING BEGROTING 1996) (Kant 1, tellerstand 157) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders VOORSTEL OM INSTEMMING TE BETUIGEN AAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 11 WRO. ZOALS NEERGELEGD IN HET BP "THEODORUSHAVEN 1980 - EERSTE PARTIELE HERZIENING (Kant 1, tellerstand 162) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders VOORSTEL TOT HET INSTEMMEN MET DE AANWENDING VAN DE ONDER- SCHRIJDING VAN HET KREDIET "ACHTERSTALLIG ONDERHOUD GE MEENTELIJKE GEBOUWEN" T.B.V. EEN KWALITEITSVERBETERING "ONDERHOUD GEMEENTELIJK GROEN" (Kant 1, tellerstand 165) Het woord wordt gevoerd door de leden Van Eekelen, Van der Weegen en Verhoog en wethouder Roosenboom. Opgemerkt wordt dat de fracties van de Werknemerspartij en van Gemeentebelangen reeds bij de behandeling van de

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 37