10 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEEN TE HALSTEREN OP DONDERDAG 30 MEI 1996 OM 20.00 UUR IN HET GEMEENTEHUIS AANWEZIG: voorzitter: wethouders secretaris leden AFWEZIG: P.J.W. van Veggel A.P.P. Roosenboom FACMouws J.J.M. Somers NAPJochemswaarnemend J.A. Adriaansen M.C. van Akkeren-Brand M.J.P. van Eekelen F.N. Hagenaars W.P. Huijgens D.A. van den Kieboom J.G.M. de Koning-van de Casteel ChrFMeerman P.M.M. Roosendaal M.A. Verhoog C.W.M. van der Weegen J.J.M. Roks 1. OPENING De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed Bericht van verhindering is ontvangen van het lid J.J.M. Roks De voorzitter memoreert dat op 29 mei 1996 het wetsontwerp gemeentelijke herindeling door de Tweede Kamer is aan vaard 2 VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE RAADS VERGADERING P.P. 26 APRIL 1996 {Kant 1, tellerstand 17) De voorzitter deelt mee dat er brieven zijn binnengekomen van de fracties van de Werknemerspartij en Gemeentebelan gen. Zij kunnen niet instemmen met de notulen zoals deze thans voorliggen. Genoemde fracties worden geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. 3INGEKOMEN STUKKEN (Kant 1, tellerstand 26) Het lid Van Eekelen: punt 4; Het lid Van der Weegen: punt 10; Het lid Adriaansen: punt 17; Het lid Van Akkeren-Brand: punt 17. Voor het overige wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 36