Punt 21 (Kant 3, tellerstand 170) Het woord wordt gevoerd door het lid de Koning en de voor zitter. De voorzitter zegt toe om een aantal inhoudelijke suggesties (rechtsgeldige borden en tijdelijke verkeersdrempels) in de afweging mee te zullen nemen. 14a MOTIE VAN AFKEURING INGEDIEND DOOR DE FRACTIES VAN DE WERK NEMERSPARTIJ. GEMEENTEBELANGEN. PvdA EN WD (Kant 3, tellerstand 203) De leden Hagenaars en Meerman nemen weer plaats. De motie luidt als volgt: "De raad van Halsteren in vergadering bijeen op 25 april 1996 spreekt zijn afkeuring uit over de woorden zoals gebe zigd door de heer A. Roosenboom, als kunnen de leden van de oppositie beter thuis blijven en dat zij toch geen enkele invloed hebben op het beleid" Het lid van Eekelen deelt mede dat indien men tegen de motie stemt men inderdaad de mening is toegedaan dat de oppositie beter thuis kan blijven. Wethouder Somers verklaart de woorden niet te kennen; hij heeft deze niet gezien. Hij wenst geen discussie aan te gaan over kranteartikelen. Het betreft een privé-standpunt van een collegelid. Zouden deze woorden gebezigd zijn in een openbare raadsvergadering, dan zou hij daar stelling tegen hebben genomen. Wethouder Mouws onderschrijft de woorden van wethouder Somers. Hij distantieert zich altijd van beledigende taal. Hij is van mening dat niet via moties moet worden gereageerd op kranteartikelen. Het lid Meerman deelt mede dat het krantebericht niet alleen nieuwswaarde maar ook bestuurswaarde heeft. Zijns inziens heeft het begrip democratie een tik gehad. Hoewel hij zich niet persoonlijk voelt aangesproken, schaamt hij zich wel. Het lid van Akkeren sluit zich aan bij de woorden van wet houder Mouws. Voor de motie stemmen de leden Meerman, van Eekelen, Roosen daal, de Koning, van der Weegen, Hagenaars en Roks Tegen de motie stemmen de leden Verhoog, Huygens, Adriaan- sen, van Akkeren, van den Kieboom, Somers, Mouws en Roosen- boom. De motie is met 7 stemmen voor en 8 stemmen tegen verworpen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 34