5 11. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET VOOR HET PARTICIPEREN IN DE OPSTELLING VAN EEN VERKEERSMILIEU- KAART (20e wijziging begroting 1996). (Kant 3, tellerstand 16) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: de noodzaak van een verkeersmilieukaart (fractie Gemeen tebelangen verwijst hun standpunt daarover reeds tijdens de beraadslagingen over het MUP) de relatie met het verkeers- en vervoersplan van Diepens en Okkema; de kosten en de consequenties voor het aantal uren van de Regionale Milieudienst Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 12. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN MEDEWERKING EX ART. 74 WBO EN BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR 2 WERKRUIMTEN BASISSCHOOL DE SPRINGPLANK (19e wijziging begroting 1996). (Kant 3, tellerstand 105) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 13. VOORSTEL MET BETREKKING TOT DE FINANCIËLE CONSEQUENTIES VAN DE VERKOOP VAN DE HYPQTHEEKPORTEFEUILLE HNG AAN NV BOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN (Kant 3, tellerstand 110) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 14DE EVENTUEEL TE BESPREKEN INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Het lid Roks neemt weer plaats. Punt 20 (Kant 3, tellerstand 117) Het woord wordt gevoerd door de leden Roks, van der Weegen en de voorzitter. Naast een aantal inhoudelijke vragen en opmerkingen (onder meer over notulen, het ontbreken van informatie, uitlatingen van een collegelid)wordt het college verzocht om de con cept-reactie vooraf in de raad aan de orde te stellen. De voorzitter zegt toe dat de concept-reactie in de commis sie Burgerzaken zal worden behandeld.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 33