VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE EXPLOITATIEBEGROTING VAN HET BESTEMMINGSPLAN LEPELSTRAAT - BLOEMENDAAL EN TOT HET DELEGEREN VAN DE GRONDVERKOPEN AAN BURGEMEESTER EN WETHOU DERS (Kant 1, tellerstand 347) Het woord wordt gevoerd door het lid van Eekelen en wethou der Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op de differentiatie van de grondprijzen. De leden van de fractie van de Werkne merspartij merken op dat zij daar principieel op tegen zijn. Voor het voorstel stemmen de leden Verhoog, Huygens, Adri- aansen, van Akkeren, van den Kieboom, Roosendaal, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden van Eekelen, de Koning en van der Weegen. Het voorstel is met 9 stemmen voor en 3 stemmen tegen aange nomen VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN EEN FINANCIËLE BIJDRAGE AAN DE WONINGSTICHTING HALSTEREN T.B.V. DE REALISERING VAN EEN WONINGPROJECT AAN DE DORPSSTRAAT (15e begrotingswijziging 1996) (Kant 2, tellerstand 9) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, van Eekelen, van den Kieboom, Verhoog, van der Weegen en wethou der Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: de grenzen van het projectgebied (m.n. het achterliggende gebied) de hoogte van de huurprijs; het aantal woningen (17); de gevoerde planologische procedure; de rechten van de direct betrokkenen; de inspraakmogelijkheden van de Halsterse bevolking, gezien de uitstraling van het project en het voorstel om in overleg te treden met de Woningstich ting over de huurprijs en een bijdrage uit de reserves van de Woningstichting. De wethouder zegt toe de definitieve huurprijs aan de raad mede te delen. Het ontwerp-besluit wordt gewijzigd in die zin dat "18" wordt veranderd in "17". De leden van de fractie van Gemeentebelangen verklaren tegen het besluit te stemmen omdat onvoldoende tegemoet wordt gekomen aan de inspraakmogelijkheden van de Halsterse bevol king over dit belangrijke project. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 32