3 7. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN "DE BEEKLAAN 1981 - IE PARTIËLE HERZIENING 1995" (Kant 1, tellerstand 120) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 8. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN "LEPEL STRAAT - BLOEMENDAAL" (Kant 1, tellerstand 124) De leden van Eekelen, de Koning, Roosendaal en van der Weegen nemen weer plaats Het lid van Eekelen geeft aan dat het plaatsnemen op de publieke tribune moet worden gezien als een vorm van protest tegen de dictatuur in Halsteren. Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, van Eekelen, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: de problematiek van de Lepelstraatse Tennisvereniging; de mogelijke overlast (geluid, verlichting, tennisballen) voor de toekomstige bewoners; het verzoek om ter plaatse van de derde baan een geluid- scherm te plaatsen, de afrastering te verhogen en de aanleg van een groenstrook; het aanvangstijdstip van het bouwrijpmaken, te weten nog voordat de bewoners zijn geïnformeerd c.q. voor de datum van de hoorzitting; het bezwaar van de bewoners van de Bloemendaalseweg inzake het onverharde pad (verzocht wordt om een hekwerk te plaatsen en het pad te verharden; dit laatste is onmogelijk in verband met de afwateringsfunctie van het pad) het gevoerde overleg met de tennisvereniging; het ontbreken van onderzoek naar alternatieven inzake de tennisvereniging en het onderscheid tussen de bestemmingsplanprocedure en het bouwrijpmaken De leden van de fractie van Gemeentebelangen verklaren tegen het voorstel te zullen stemmen. Zij willen de noodzakelijke woningbouw niet afremmen, maar dit kan naar hun mening ook met toepassing van een artikel 19 WRO-procedure. Voor het voorstel stemmen de leden Verhoog, Huygens, Adri- aansen, van Akkeren, van den Kieboom, van Eekelen, de Ko ning, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Roosendaal en van der Weegen Het voorstel is met 10 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 31