MEDEDELINGEN VANUIT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (Kant 1, tellerstand 33) Wethouder Roosenboom deelt mede dat er een aantal porte- feuillehoudersoverleggen hebben plaatsgevonden. De terugkop peling zal, zoals gebruikelijk, plaatsvinden via de commis sie Grondgebiedzaken. Door de fracties van de Werknemerspartij, Gemeentebelangen, PvdA en WD wordt een ordevoorstel gedaan. Gewezen wordt op de uitlatingen in de krant van wethouder Roosenboom als kunnen de leden van de oppositie beter thuis blijven en dat zij toch geen enkele invloed hebben op het beleid. Van de overige collegeleden wordt gevraagd of zij deze woorden onderschrijven. Geantwoord wordt dat het geen collegebesluit is, maar een uitspraak van wethouder Roosenboom op persoon lijke titel. Hierop volgend wordt door de genoemde fracties een motie van afkeuring ingediend, luidende als volgt: "De raad van Halsteren in vergadering bijeen op 25 april 1996 spreekt zijn afkeuring uit over de woorden zoals gebe zigd door de heer A. Roosenboom, als kunnen de leden van de oppositie beter thuis blijven en dat zij toch geen enkele invloed hebben op het beleid" De behandeling van deze motie vindt plaats, conform het bepaalde in artikel 34, vierde lid, van het Reglement van Orde, nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld. Hierop nemen de leden van Eekelen, Hagenaars, de Koning, Meerman, Roks, Roosendaal en van der Weegen plaats op de publieke tribune. VOORSTEL TOT HET TOELATEN VAN DE TV-ZENDER DISCOVERY CHANNEL INCL. DE NEDERLANDSTALIGE COMMERCI√čLE ZENDER EURQ7 CNE OP HET TV-KABELNET (Kant 1, tellerstand 80) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. VOORSTEL TOT HET INSTEMMEN MET DE AANWENDING VAN DE ONDER- SCHRIJDING VAN HET KREDIET "ACHTERSTALLIG ONDERHOUD VILLA DE BEEK" T.B.V. DE REVITALISERING VAN HET OMLIGGEND PARK (Kant 1, tellerstand 88) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, van den Kieboom, Verhoog en wethouder Roosenboom. Het college wordt gecomplimenteerd met de voortvarende aanpak. Men heeft het volste vertrouwen in dit college. De klachten over het openbaar groen acht men onterecht. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 30