2 5. VOORSTEL TOT VOORTZETTING VAN DE HUIDIGE RELATIE GEMEENTEN- SBD VIA DE STRUCTUUR VAN HET STREEKGEWEST TOT 1-8-1997 (Kant 1, tellerstand 26) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 6VOORSTEL TOT HET WIJZIGEN VAN HET WVG-BELEID DOOR VASTSTEL LING NIEUWE VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN (Kant 1, tellerstand 30) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 7VOORSTEL TOT HET INTREKKEN VAN DE SUBSIDIEVERORDENING MU ZIEK- EN BALLETONDERWIJS 1994 (Kant 1, tellerstand 32) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, van Eekelen, Roks, van der Weegen en wethouder Mouws. De discussie spitst zich met name toe op: het ontbreken van een fundamentele discussie (er zijn meer tarieven die afwijken van de Bergen op Zoomse tarie ven) het verzoek om het voorstel te behandelen na 1 januari 1997, zodat de gemeenteraad van de nieuwe gemeente wel een fundamentele discussie hierover kan voeren; de relatie met het voor 1996 vastgestelde Welzijnsplan; de tijdens de commissie Burgerzaken gemaakte (schrifte lijke) opmerkingen van de fracties van de Werknemers - partij en Gemeentebelangen; de financiële consequenties van het voorstel voor de gemeente alsmede de leerlingen van het muziek- en ballet- onderwijs en het door de WD in het verleden herhaalde male gedane verzoek om de verordening op het gebied van de inkomens- problematiek aan te passen. Door de fractie van de Werknemerspartij wordt tijdens de vergadering een mondeling amendement ingediend ten aanzien van punt 2 van het concept-raadsbesluit, luidende: "ook de nieuwe leerlingen, die zich in 1996 aanmelden, komen in aanmerking voor de overgangsregeling" Het college neemt de strekking van het amendement over. Voor het aldus aangepaste voorstel stemmen de leden Adri- aansen, van Akkeren, Verhoog, van den Kieboom, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Roks, Roosendaal, Hage naars, van Eekelen, van der Weegen en de Koning. Het voorstel is met 7 stemmen voor en 6 stemmen tegen aange nomen

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 25