DTüddPfti Msftsreffi (O NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VANDERAADDERGEMEENTE HALSTEREN OP DONDERDAG MAART 1996 OM 20.00 UUR IN HET GEMEEN TEHUIS AANWEZIG: voorzitter: wethouders secretaris leden p.j.w. van veggel A.P.P. Roosenboom F.A.C. Mouws J.J.M. Somers G. Kooiman j.A. Adriaansen M.C. van Akkeren- Brand M.J.P. van Eekelen F.N. Hagenaars W.P. Huijgens D.A. van den Kieboom J.G.M. de Koning-v.d. Casteel j.j.M. Roks P.M.M. Roosendaal M.A. Verhoog C.W.M. van der Weegen AFWEZIG: ChrFMeerman AGENDA De^voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. 2VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DERAADSVER GADERING P.P. 25 JANUARI 199 6 (Kant 1, tellerstand 8) De voorzitter deelt mede dat er brieven zijn binnengekomen van de fracties van de Werknemerspartij en Gemeentebelangen. Zij kunnen niet instemmen met de notulen zoals deze thans voorliggen. De fracties voornoemd worden geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. 3INGEKOMEN STUKKEN (Kant 1, tellerstand 14) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 4mededelingen vanuit gemeenschappelijke regelingen (Kant 1, tellerstand 18) Wethouder Roosenboom deelt mede dat er diverse portefeuil- lehoudersoverleggen hebben plaatsgevonden. De terugkoppeling zal, zoals gebruikelijk, plaatsvinden via de commissie Grondgebiedzaken Typ: MH

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 24